همسران – تفسیر موضوعی (جهاد تبیین)

همسران

تفسیر موضوعی (جهاد تبیین)

ردیف نام نام و نام خانوادگی استان
۱ فاطمه قاسمی یزد
۲ حکیمه یاوری اصفهان
۳ رویا مقدس فارس
۴ زینب وارسته اصفهان
۵ فائزه امینی تهرانی اصفهان
۶ مریم کاظم پور اصفهان
۷ زهره کیقبادی سمنان
۸ مریم سادات کمیزی تهران
۹ فاطمه کریمیان اصفهان
۱۰ زهرا ترابیان اصفهان
۱۱ فاطمه محمدی قوزلو آذربایجان غربی
۱۲ سعیده نعمتی کرمانشاه
۱۳ زهرا بختیاری فارس
۱۴ مهسا میرانی لرستان
۱۵ عطیه قاسمی قهساره اصفهان
۱۶ فاطمه عطاردی خراسان رضوی
۱۷ عادله عربیان اصفهان
۱۸ حسنیه نشان شاهجویی سمنان
۱۹ منصوره بخشی خراسان رضوی
۲۰ سمیه جعفری اصفهان
۲۱ ملیحه رحیمی نصری خراسان رضوی
۲۲ مصطفی نظری فارس
۲۳ اسفندیار باغبانی اصفهان
۲۴ سید علی فاتحی فیض آباد یزد
۲۵ ایمان رحمانیان فارس
۲۶ ارشاد بهاری پور لرستان
پیمایش به بالا