همسران – نهج البلاغه

همسران

نهج البلاغه

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ طاهره احمد نژاد آذربایجان شرقی
۲ فاطمه افرا تهران
۳ فرشته امیرنژاد کهگیلویه و بویراحمد
۴ خدیجه بیات زنجان
۵ مهسا جراحی کرمانشاه
۶ فاطمه جوکار فارس
۷ زهره چاکر کاشی اصفهان
۸ فاطمه حسنی مازندران
۹ عاطفه داروغه تهران
۱۰ زینب رجبی خراسان جنوبی
۱۱ محدثه رضاییان اصفهان
۱۲ فاطمه سبوحی سمنان
۱۳ نفیسه شهری پور بازکیایی قم
۱۴ افسر عباسیان فیروز آباد کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ طاهره علی صوفی سیستان و بلوچستان
۱۶ زهرا غریبی مرکزی
۱۷ مرضیه قربانی اصفهان
۱۸ طیبه کاظمی فارس
۱۹ نفیسه مقتدری فارس
۲۰ فرشته همدانی کارازموده فر تهران
۲۱ حاجیعلی الیاسی کرمانشاه
۲۲ ارشاد بهاری پور لرستان
۲۳ جابر بینایان سمنان
۲۴ جواد قاسمی یزد
۲۵ محمدباقر حسن پور امیرآباد کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ صدرالله حسن پور امیرآباد کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ علی فراهانی مرکزی
۲۸ نصرالله افشین کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ حسین فرضعلی اصفهان
۳۰ عبدالحسین دفتری خراسان جنوبی
۳۱ حسن صابری مقدم خراسان رضوی
۳۲ احمد نراقی تهران
۳۳ هادی افرا تهران
۳۴ حسن تاشی تهران
۳۵ مهدی قزل جو تهران
۳۶ حجت اله رضائی نسب هرمزگان
۳۷ ایمان رحمانیان فارس
۳۸ اصغر صادقیان اصفهان
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن