اسامی برندگان جشنواره بزرگ کتابخوانی با عنوان «من و کتاب»
رمضان 1398

 

 

 

 

لیست اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره بزرگ کتابخوانی من و کتاب
 
ردیف
 
نام
 
نام خانوادگی
 
کد ملی
 
امتیاز
 
1 زهره  کريميان کاکلکی        4621***726 20
2 رويا مقدس 2281***310 20
3 صغری حيدری فطرت 3801***883 20
4 شکوفه بيات 5840***209 20
5 مهدی عباسعلی‌زاده 2742***272 20
6 توران ميرزاخانی سيلاب 1699***675 20
7 فاطمه بيات 4271***192 20
8 رسول فلاح بهابادی 5610***707 20
9 علی رضائی افارانی 1271***106 20
10 ميلاد بوستانی اصل 2130***253 20
11 سيدحامد زمانی 5010***915 20
12 حامد غفار حدادی 1360***505 20
13 علی اكبر رضايی 3052***815 20
14 حسن سرتيپی 0064***605 20
15 مهديه جوكار 0385***642 20
16 داود احمدي منفرد 0384***231 20
17 صديقه مرتضوي درچه 1130***551 19
18 ابوالفضل گودرزی 0622***961 19
19 سيده بهاره صفوی 3490***585 19
20 فهيمه قرقچيان 0480***331 19
21 زهرا علي سواری 5599***734 19
22 فاطمه حبيبی 0794***773 19
23 فاطمه صادق 2530***945 19
24 رويا رضايی 2500***226 19
25 زينب روان 4251***611 19
26 مائده حقيقی 3243***222 19
27 سيده مستوره       فضيلت زادچمنی        2670***421 19
28 طاهره ذبيحی 2520***811 19
29 راضيه غلاميان 4550***361 19
30 مصطفي محرومی 0780***626 19
31 فاطمه مولودی 2420***641 19
32 سيدحسن موسوی 2229***701 19
33 امير اديبی 2360***721 19
34 مسلم محمدی فرد 1129***396 19
35 احمد محمدی فردزيارانی 5089***523 19
36 مسعود مهدي پورخامنه 0011***977 19
37 سعيد شافعی 0083***392 19
38 مصطفی مقصودی سرتشنيزی 6339***688 19
39 حبيب رضا خدادادی 6529***107 19
40 علی اصغر جبله 5210***097 19
41 وحيد ابراهيمی 2452***232 19
42 مجتبی روستا 6489***568 19
43 محمدرضا خواجه چمك 3030***604 19
44 سجاد احمدی 6309***917 19
45 سيدروح الله شاه حسينی 5010***454 19
46 قاسم سوری 3979***191 19
47 محمدرضا سيفی 5510***268 19
48 سيدسعيد حسينی اشكذری 5519***115 19
49 حبيب الله محمدرضائی 4391***741 19
50 صديقه فرامرزی 0016***211 18.5
51 زهرا کليشادی 1090***905 18
52 فاطمه خسرو پور 0310***094 18
53 نرجس سادات کاظمی 0011***296 18
54 عارفه  ميرزايی 0923***413 18
55 زينب ارام 0653***231 18
56 زهرا غلامی 0921***746 18
57 مريم محمدی 4270***461 18
58 زهرا ميرزايی 2360***137 18
59 زهرا اميری 6700***761 18
60 مهرنوش دريايی‌نژاد 3782***338 18
61 نرگس دواچی عمومی 2240***368 18
62 زهرا زاهدپاشا 2060***315 18
63 پريسا کيانی 3950***901 18
64 علی رستمی 4640***556 18
65 محسن پيسوده 2064***821 18
66 اعظم نقی‌ئی 0071***544 18
67 سيد سجاد موسويان 2080***528 18
68 مصطفی سليميان‌ريزی 1170***880 18
69 اسماعيل سعيدی‌فر 6609***931 18
70 نقی محمدی بشير 1739***428 18
71 عباس ايرانشاهی 0072***608 18
72 مليحه ثقفی 2220***046 18
73 صادق ملائی 0653***096 18
74 محمد رضا طالبی حسين آباد 0946***055 18
75 سيد حيدر موسوی 4592***921 18
76 رضا دليری‌فر 2511***459 18
77 ياسين محمودی‌زاده صالح آباد 3031***599 18
78 محمد رضا كاظمی 6249***875 18
79 مجتبی كشوری‌فر 2141***368 18
80 جعفر قدسی 0579***016 18
81 ابوذر عليزاده 4432***167 18
82 رضا نوری 0067***904 18
83 سرور ادريس نيا 1951***817 17.5
84 سيده ريحانه  اقايی 1250***199 17
85 فاطمه افتخاری 1520***221 17
86 طاهره حاج احمدی 0439***251 17
87 ندا شهيدی 4172***801 17
88 الهام خسروی 5239***620 17
89 سهام عبيداوی 1989***261 17
90 حکيمه نصيری 2411***154 17
91 نجمه آرش نيا 0748***591 17
92 انسيه کرامت 2121***841 17
93 سيده مهديا       زيارتی 2081***108 17
94 زينب اسماعيل‌پور 3979***628 17
95 مجتبی برهانی 4480***640 17
96 حبيب شفيعی 4020***747 17
97 زينب الياسی 3350***487 17
98 سيدمحمدمهدی رضائی 1271***626 17
99 ميلاد محمدی 3241***491 17
100 علی ممی پوركلخوران 1463***833 17
101 محمد مراد اسدی 4689***241 17
102 سجاد باقری الی بالتا 2939***829 17
103 محسن عبداللهی نسب 0082***245 17
104 محمدحسين فروزان 1940***470 17
105 محمدمهدی معصوميان 0681***664 17
106 محمد جهانشاهی نژاد 2000***741 17
107 اکبر الله وردی 2372***291 17
108 محمد علی حمزه امين آبادی 1199***415 17
109 چنگيز نجاتی‌تبار 3257***193 17
110 هاشم دائي ايزدموسی 0043***957 17