ساده ترین راه اثبات وجود خدا چیست؟

این بحث دامنه دارو دارای گفتنی های زیاد است که در پائین بطور خلاصه و فشرده به عرض می رسد. خیلی روشن – می توان ثابت کرد که جهان (ازجمله زمان) آغازی داشته است. و چیزی که آغاز دارد بی […]

ساده ترین راه اثبات وجود خدا چیست؟ ادامه مطلب