احکام جنابت

احكام جنابت

مسأله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب مى‏شود : 

اول : جماع .
دوم : بیرون آمدن منى ، در خواب باشد یا بیدارى ، کم باشد یا زیاد ، با شهوت باشد یا بى شهوت ، با اختیار باشد یا بى اختیار . 

مسأله ۳۴۵ ـ اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است یا بول یا غیر اینها ، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده ، آن رطوبت حکم منى را دارد ، و اگر هیچیک از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد ، حکم منى را ندارد . ولى در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد ، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود ، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منى است . و رطوبتى که از زنها در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس مى‏کنند پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمى‏کند . و امّا رطوبتى که از زنها با شهوت خارج مى‏شود و به حدى باشد که صدق انزال کند و لباسها را آلوده نماید ، و معمولاً این رطوبت در موقعى خارج مى‏شود که زن به اوج شهوت جنسى برسد نجس و موجب جنابت است . و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر به اوج لذت نرسد ولى آب زیاد باشد نظیر آن چه در حال ارضاى کامل خارج مى‏شود . 

مسأله ۳۴۶ ـ اگر از مردى که مریض نیست آبى بیرون آید که یکى از سه نشانه‏اى که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‏هاى دیگر را داشته یانه ، چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته مى‏تواند به همان وضو اکتفا کند ، و اگر وضو نداشته کافى است فقط وضو بگیرد و غسل بر او لازم نیست . 
مسأله ۳۴۷ ـ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند ، و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید که نداند منى است یا رطوبت دیگر ، حکم منى را دارد . 

مسأله ۳۴۸ ـ اگر انسان با زنى جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود ، در قبل باشد یا در دبر ، بالغ باشند یا نابالغ ، اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى‏شوند . 

مسأله ۳۴۹ ـ اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه ، غسل بر او واجب نیست . 

مسأله ۳۵۰ ـ اگر ـ نعوذ باللّه‏ ـ با حیوانى نزدیکى نماید و منى از او بیرون آید ، غسل تنها کافى است ، و اگر منى بیرون نیاید ، چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است ، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد . و همچنین است حکم در نزدیکى نمودن با مرد یا پسر . 

مسأله ۳۵۱ ـ اگر منى از جاى خود حرکت کند و بیرون نیاید ، یا انسان شک کند که منى از او بیرون آمده یا نه ، غسل بر او واجب نیست . 

مسأله ۳۵۲ ـ کسى که نمى‏تواند غسل کند ولى تیمم برایش ممکن است ، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مى‏تواند با عیال خود نزدیکى کند . 

مسأله ۳۵۳ ـ اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود اوست و براى آن غسل نکرده باید غسل کند ، و نمازهائى را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا کند ، ولى نمازهائى را که احتمال مى‏دهد پیش از بیرون آمدن آن منى خوانده ، لازم نیست قضا نماید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید