احکام – اقسام زنهاى حائض

احکام - اقسام زنهاى حائض

مسأله ۴۶۸ ـ زنهاى حائض بر شش قسمند :

اول : صاحب عادت وقتیّه و عددیّه : و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند ، و شماره روزهاى حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد ، مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند .

دوم : صاحب عادت و قتیّه : و آن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ، ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود .

سوم : صاحب عادت عددیّه : و آن زنى است که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد ، ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد ، مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم ، و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند .

چهارم : مضطربه : و آن زنى است که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى پیدا نکرده ، یا عادتش بهم خورده و عادت تازه‏اى پیدا نکرده است .

پنجم : مبتدئه : و آن زنى است که دفعه اول خون دیدنِ اوست .

ششم : ناسیه : و آن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است .

و هر کدام اینها احکامى دارند که در مسائل آینده گفته می‌شود .

 ۱ ـ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه :

مسأله ۴۶۹ ـ زنهائى که عادت وقتیّه و عددیّه دارند دو دسته ‏اند :

اول : زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود ، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است .

دوم : زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند ، و بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهائى که خون دیده با روزهائى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ، و در هر دو ماه همه روزهائى که خون دیده و روزهائى که در و سط پاک بوده روى هم یک اندازه باشد ، که عادت او به اندازه روزهائى است که خون دیده است نه به ضمیمه روزهائى که در وسط پاک بوده است ، پس لازم است که روزهائى که خون دیده و روزهائى که در و سط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند ، مثلاً اگر در ماه اول و همچنین در ماه دوم از روز اول ماه تا سوم خون ببیند ، و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند ، عادت این زن شش روز متفرق مى‏شود و در سه روز پاکى که در وسط است ـ بنابر احتیاط واجب ـ محرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد ، و چنانچه مقدار روزهائى که در ماه دوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد ، این زن صاحب عادت وقتیّه است نه عددیّه .

مسأله ۴۷۰ ـ زنى که عادت وقتیّه دارد ـ چه عادت عددیّه نیز داشته باشد یا نه ـ اگر در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند بطورى که بگویند عادتش جلو افتاده ، اگر چه آن خون نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد باید به احکامى که براى زن حائض گفته شد عمل کند ، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود ، باید عبادتهائى را که بجا نیاورده قضا نماید .

مسأله ۴۷۱ ـ زنى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد اگر همه روزهاى عادت و چند روز پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود ، همه حیض است ، و اگر از ده روز بیشتر شود ، فقط خونى را که در روزهاى عادت خود دیده حیض است ، و خونى که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه مى‏باشد ، و باید عبادتهائى راکه در روزهاى پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید . و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود ، همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود ، فقط روزهاى عادت او حیض است ـ هر چند با نشانه‏هاى حیض نباشد و روزهاى قبل نشانه‏هاى حیض را داشته باشد ـ و خونى که جلوتر از آن دیده استحاضه مى‏باشد ، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید . و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود ، همه حیض است ، و اگر بیشتر شود فقط روزهاى عادت ، حیض و باقى استحاضه است .

مسأله ۴۷۲ ـ زنى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد ، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود ، همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود ، روزهائى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روى هم به مقدار عادت او شود ، حیض ، و روزهاى اول را استحاضه قرار مى‏دهد . و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند ، و روى هم از ده روز بیشتر نشود ، همه حیض است ، و اگر بیشتر شود باید روزهائى که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عادت او شود ، حیض ، و بقیّه را استحاضه قرار دهد .

مسأله ۴۷۳ ـ زنى که عادت دارد ، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود ، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهائى که خون دیده با روزهائى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشند ، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود ، و دوباره پنج روز خون ببیند ، چند صورت دارد :

۱ ـ آنکه تمام خونى که دفعه اول دیده یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد ، و خون دوم که بعد از پاک شدن مى‏بیند در روزهاى عادت نباشد ، در این صورت باید همه خون اول را حیض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد . مگر این که خون دوم نشانه‏هاى حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتى از آن که با احتساب خون اول و پاکى بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمى‏کند حیض است ، و ما بقى استحاضه است . مثلاً اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک شود ، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه‏هاى حیض را داشته باشد سه روز اول و چهار روز از خون دوم حیض است و در پاکى وسط باید ـ بنابر احتیاط واجب ـ واجبات غیر حائض را انجام ، و محرمات حائض را ترک کند .

۲ ـ آنکه خون اول در روزهاى عادت نباشد ، و تمام خون دوم یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد ، که باید همه خون دوم را حیض ، و خون اول را استحاضه قرار دهد .

۳ ـ آنکه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ، و خون اوّلى که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر نباشد ، و با پاکى وسط و مقدارى از خون دوم که آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد ، در این صورت هر دو خون حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکى وسط ، کارهائى که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند ـ و مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است . و امّا مقدارى از خون اول که قبل از روزهاى عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است ، مگر آنکه حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضى از خون دوم که نیز در روزهاى عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود ، که در این صورت محکوم به استحاضه است ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند ، خونهائى که از اول تا دهم دیده حیض است ، و خونهائى که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه مى‏باشد .

۴ ـ آنکه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ، ولى آن مقدار از خون اول که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر باشد ، در این صورت باید سه روز آخر خون اول را حیض قرار دهد ، و همچنین از خون دوم را که مجموعاً با سه روز اول و پاکى وسط ده روز باشند ، و مازاد بر آن استحاضه است . و اگر پاکى او هفت روز باشد خون دوم همه استحاضه است ، و در بعضى موارد باید تمام خون اول را حیض قرار دهد ، و این به دو شرط است .

اول : آنکه به مقدارى بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده .

دوم : آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد لازم نیاید که مقدارى از خون دوم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، و اکنون از اول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد دو باره تا پانزدهم خون دیده ، تمام خون اول حیض است ، و همچنین خون دوم تا آخر روز دهم .

مسأله ۴۷۴ ـ زنى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد ، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهاى حیضش خون ببیند ، باید همان را حیض قرار دهد ، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن .

مسأله ۴۷۵ ـ زنى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد ، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند ، و شماره روزهاى آن کمتر یا بیشتر از روزهاى عادت او باشد ، و پس از پاک شدن دوباره به شماره روزهاى عادت خویش خون ببیند ، در اینجا چند صورت دارد

۱ ـ آنکه مجموع آن دو خون با پاکى میان آنها از ده روز بیشتر نشود ، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب مى شود .

۲ ـ آنکه پاکى میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد ، در این صورت هر کدام از آنها حیض مستقل قرار داده مى شوند .

۳ ـ آنکه پاکى میان آن دو خون کمتر از ده روز ، و مجموع دو خون با پاکى در میان بیشتر از ده روز باشد ، در این صورت باید خون اول را حیض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد .

مسأله ۴۷۶ ـ زنى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند ، خونى که در روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد حیض است . و خونى که بعد از روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد استحاضه است . مثلاً زنى که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببیند ، هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه مى باشد .

۲ ـ صاحب عادت وقتیّه :

مسأله ۴۷۷ ـ زنهائى که عادت وقتیّه دارند و او ل عادت آنها معین باشد دو دسته‏اند :

اول : زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم ، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود ، که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد .

دوم : زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود ، و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهائى که خون دیده با روزهائى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ، ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد ، مثلاً در ماه اول هشت روز ، و در ماه دوم نُه روز باشد . ولى در هر دو ماه از اول ماه خون دیده باشد ، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد .

مسأله ۴۷۸ ـ زنى که عادت وقتیّه دارد ، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت خون ببیند ، باید به احکامى که براى زنهاى حائض گفته شد عمل نماید ، و تفصیل این مطلب در مسأله (۴۷۰) گذشت . و امّا در غیر این دو صورت ـ مثل اینکه آنقدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده ، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده . و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند ـ چنانچه آن خون داراى نشانه‏هاى حیض باشد به احکامى که براى زنهاى حائض گفته شد عمل نماید ، و همچنین اگر داراى نشانه‏هاى حیض نباشد ولى بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا مى کند ، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا مى‏کند یا نه ، احتیاط واجب آن است که هم کارهائى که بر مستحاضه واجب است انجام دهد ، و هم کارهائى که بر حائض حرام است ترک نماید .

مسأله ۴۷۹ ـ زنى که عادت وقتیّه دارد ، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد ، پس اگر بعضى از روزها خون او نشانه‏هاى حیض را داشته باشد و بعضى نداشته باشد ، و روزهائى که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد ، آن را حیض و مابقى را استحاضه قرار مى‏دهد . و اگر چنین خونى با همین شرط دو بار تکرار شود ، مثلاً چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد ، فقط خون اول را حیض قرار دهد و مابقى استحاضه است . و اگر خون بانشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرار دهد و عدد آن را با یکى از دو راه آینده (رجوع به اقارب یا انتخاب عدد) تعیین نماید ، و اگر بیش از ده روز است قسمتى از آن را با یکى از همین دو راه حیض قرار دهد ، واگر نتواند مقدار حیض را بواسطه نشانه‏هاى آن تشخیص دهد یعنى خون او همه داراى یک نوع نشانه باشد ، یا خونى که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر ، یا از سه روز کمتر باشد باید به مقدار ایام عادت بعضى از خویشان خود را حیض قرار دهد ، چه پدرى باشد و چه مادرى ، زنده باشد یا مرده ، ولى به دو شرط :

اول : آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش مى‏باشد ، مثل آنکه خودش در زمان جوانى و قوّت مزاج باشد ، و آن زن نزدیک به سنّ یأس باشد که مقدار عادت معمولاً کم مى‏شود ، و همچنین در عکس این صورت ، و مثل زنى که داراى عادت ناقصه است که معنى و حکمش در مسأله (۴۸۹) خواهد آمد .

دوم : آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که داراى شرط اول هستند تفاوت دارد ، ولى اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود ضرر ندارد ، و همچنین است حکم زنى که عادت وقتیّه دارد و در وقت به کلّى خون نبیند ولکن در غیر آن وقت خونى ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را بواسطه نشانه‏هاى آن تشخیص دهد .

مسأله ۴۸۰ ـ صاحب عادت وقتیّه نمى تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد ، پس اگر ابتداى زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اول خون مى دیده و گاهى روز پنجم و گاهى روز ششم پاک مى‏شده ، چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند با نشانه‏هاى حیض شماره آن را معین نماید باید اول ماه را حیض قرار دهد ، و در شماره به آنچه در مسأله پیش گفته شد رجوع نماید ، و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد ، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طورى قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد .

مسأله ۴۸۱ ـ زنى که عادت وقتیّه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را به آنچه در مسأله (۴۷۹) گفته شد معین نماید ، مخیّر است کـه از سه روز تا ده روز هر شماره‏اى را که مناسب مقدار حیضش مى‏بیند حیض قرار دهد ، و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتى که آن را مناسب خود ببیند ، البته باید شماره‏اى را که حیض قرار مى‏دهد موافق با وقت عادتش باشد ، آنطورى که در مسأله پیش گفته شد .

۳ ـ صاحب عادت عددیّه :

اول : زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد ، که در این صورت هر چند روزى که خون دیده عادت او مى‏شود . مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم ، و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند ، عادت او پنج روز مى‏شود .

دوم : زنى که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند ، و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند ، و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد ، که اگر تمام روزهائى که خون دیده و روزهائى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ، و شماره روزهائى که خون دیده به یک اندازه باشد ، تمام روزهائى که خون دیده عادت حیض او مى‏شود ، و باید در روزهاى وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهائى که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد ، و کارهائى که بر حائض حرام است ترک نماید ، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود ، و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز مى‏شود . و امّا اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون ببیند ، و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایام خون با پاکى وسط هشت روز باشد ، در این صورت این زن صاحب عادت عددیّه نیست ، بلکه مضطربه حساب مى‏شود ، که حکمش خواهد آمد .

مسأله ۴۸۲ ـ زنى که عادت عددیّه دارد ، اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود ، تمام آن را حیض قرار دهد . و اگر از ده روز تجاوز کند ، چنانچه همه خونهائى که دیده یک جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد . و اگر همه خونهائى که دیده یک جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد ، اگر روزهائى که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهاى عادت او یک اندازه باشد باید آن روزها را حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهاى که خون نشانه حیض دارد از روزهاى عادت او بیشتر باشد، فقط باندازه روزهاى عادت حیض، و بقیه استحاضه است . و اگر روزهائى که خون نشانه حیض را دارد از روزهاى عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روى هم به اندازه عادتش مى‏شود حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد .

۴ ـ مضطربه :

مسأله ۴۸۳ ـ مضطربه یعنى زنى که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولى با اختلاف ـ هم از جهت وقت و هم از جهت عدد ـ اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهائى که دیده یک جور باشد ، به این معنى که همه آنها یا داراى نشانه‏هاى حیض یا داراى نشانه‏هاى استحاضه باشد ، حکم او ـ بنابر احتیاط ـ حکم صاحب عادت وقتیّه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه تمیز بدهد ، که باید عادت بعضى از خویشان خود را حیض قرار دهد ، و در صورتى که ممکن نباشد عددى بین سه و ده روز را براى خود حیض قرار دهد ، به بیان و شرحى که در مسأله (۴۷۹) و (۴۸۱)گذشت .

مسأله ۴۸۴ ـ مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد ، باید به دستورى که در ابتداى مسأله (۴۷۹) گفته شد عمل نماید .

۵ ـ مبتدئه :

مسأله ۴۸۵ ـ مبتدئه یعنى زنى که دفعه اول خون دیدن اوست ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهائى که دیده یک جور باشد ، باید مقدار عادت یکى از خویشان خود را حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد ، به دو شرطى که در مسأله (۴۷۹) گذشت ، و اگر این ممکن نشد باید یک عددى بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد ، به دستورى که در مسأله (۴۸۱) بیان شد .

مسأله ۴۸۶ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد ، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد ، همه آن حیض است . ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى که نشانه حیض دارد دوباره خونى ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد ، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد ، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند ، باید خون اول را حیض ، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مضطربه گذشت .

مسأله ۴۸۷ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد ، ولى خونى که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد ، باید به دستورى که در ابتداى مسأله (۴۷۹) گفته شد عمل نماید .

۶ ـ ناسیه :

مسأله ۴۸۸ ـ ناسیه یعنى زنى که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است ، این زن اگر خونى ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ، ولى اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است :

۱ ـ آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است ، ولى آن را به کلى فراموش کرده است که حتى به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمى آورد ، که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت .

۲ ـ آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد ، ولى از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزى به یاد دارد ، مثلاً مى‏داند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اول ماه بوده است ، چنین زنى نیز حکم مبتدئه را دارد ، ولى نباید حیض را در زمانى قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است ، مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوم بوده است و اکنون از اول تا بیستم ماه خون دیده است ، نمى تواند عادت خود را در دهه اول قرار دهد حتى اگر به نشانه‏هاى حیض باشد و دهه دوم به نشانه هاى استحاضه .

۳ ـ آن که صاحب عادت عددیّه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد ، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد ، ولى نباید مقدارى را که حیض قرار مى‏دهد کمتر از مقدارى باشد که مى‏داند شماره حیض او کمتر از آن نیست . و همچنین نمى شود بیشتر از مقدارى قرار دهد که مى‏داند شماره عادتش بیش از آن نیست .

و شبیه این امر را باید در عادت عددیّه ناقصه هم مراعات کرد ، یعنى زنى که شماره عادتش مردد است بین دو عدد ، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز ، مثل آنها در هر ماه یا شش روز خون مى‏بیند یا هفت روز ، نمى تواند بواسطه نشانه‏هاى حیض یا ملاحظه عادت بعضى از خویشانش و یا به اختیار عدد ـ در صورتى که بیش از ده روز خون ببیند ـ کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید