احکام بانوان‏

احکام بانوان‏

س ۴۹۲: آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر، پیشانی وی بخصوص جای سجده با حجاب پوشیده شده است، اعاده نمازهایش واجب است؟
اگر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده، اعاده بر او واجب نیست.
س ۴۹۳: زنی هنگام سجده، سر خود را روی مهر گذاشته، متوجه می‏شود که پیشانی وی به طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره روی مهر گذاشته است، نماز او چه حکمی دارد؟ اگر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود، نمازهائی که خوانده است، چه حکمی دارد؟
واجب است بدون این که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانی اش را حرکت دهد تا روی مهر قرار بگیرد. اگر بلند کردن پیشانی از زمین برای سجده روی مهر بر اثر جهل یا فراموشی بوده و این عمل را فقط در یکی از دو سجده یک رکعت انجام می‏داده، نمازش صحیح است و اعاده واجب نیست. ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو سجده یک رکعت آن را انجام داده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است.
س ۱۱۸۶: هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏آوری آنها بر من واجب است؟
اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده‏ای ندارد و یا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به دیگران نقشی نداشته‏اید یا جمع‏کردن آنها از دیگران برای شما مشقّت دارد، تکلیفی در این باره ندارید.
س ۱۱۸۹: آیا جایز است زن در جشن‏های عروسی بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و برفرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟
اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولی اگر احتمال بدهد که اجنبی عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب کامل منجر به مفسده‏ای شود، مراعات آن واجب است.
س ۱۳۲۸: ورود به دانشگاه یا دانشکده‏ای که باعث اختلاط با زنانی که بدون پوشش برای تحصیل در آنجا حضور دارند می‏شود، چه حکمی دارد؟
وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولی بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و همچنین از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمایند.
س ۱۳۲۹: آیا برای زن، یاد گرفتن رانندگی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص تعلیم رانندگی، با علم به اینکه آن زن حجاب و عفاف شرعی خود را حفظ می‏کند، جایز است؟
آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف واطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولی درعین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است که آموزش رانندگی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد.
س ۱۳۳۰: جوانانی که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم همکلاسی و همدرس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو می‏کنند که گاهی بعضی از صحبتها با خنده و شوخی همراه است که البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است؟
اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، والاّ جایز نیست.
س ۱۳۶۷: آیا جایز است حجاب و لباس زن بگونه‏ای باشد که توجه دیگران را بخود جلب کند و یا باعث تهییج شهوت شود مثلا طوری چادر سر کند که توجه دیگران را به خود جلب کند و یا پارچه و رنگ جوراب را بگونه‏ای انتخاب کند که شهوت برانگیز باشد؟
پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل و یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.
س ۱۳۸۱: امروزه وظیفه زنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه اسلامی ما چیست؟
یکی از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامی و ترویج آن و پرهیز از لباسهائی است که پوشیدن آنها تقلید از فرهنگ دشمن محسوب می‏شود.
س ۱۴۲۸: اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آنجا زن بدون حجابی حضور داشته باشد و مرد بداند که نهی از منکر در او تأثیری ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟
اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد، واجب است.
س ۱۴۵۵: آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصی که بدن آنان را بپوشاند، در دسته‏های سینه زنی و زنجیر زنی شرکت کنند؟
شرکت زنان در دسته‏های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست.
م [۷۵۴] س ـ آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق مى‏کند؟
ج ـ فرق مى‏کند و فقط وجه و کفّین در طواف مستثنى است علىالأحوط.
احکام حجاب
س: آیا واجب است که زن وجه و کفّین خود را بپوشاند؟
ج: واجب نیست مگر در صورت مفسده.
س: اگر واجب نیست آیا اولویت دارد یا نه؟
ج: خوب است.
س: در هر یک از این صور اگر با عدم رضایت شوهر روبه روشود؛ مثلاً شوهر بگوید من راضی نیستم که صورت خودت را بپوشانی چه صورت دارد؟
ج: مرد حق ندارد در این جهت زن را تکلیف کند.
س: آیا در مورد حجاب، خانم ها فقط باید چادر سر کنند یا هرپوششی که حجم بدن و به طور کلی حجاب واقعی را برای زن فراهم کند می تواند حجاب باشد.
ج: در حجاب، لباس خاصی معتبر نیست هر چند چادر بهتر است، و از لباسی که جلب توجه کند احتراز شود.
س: آیا پیدا بودن چانه خانم ها در عکس با احکام اسلام منافات دارد؟
ج: مانع ندارد.
س: لطفا بفرمایید حدود پوشش شرعی مرد نسبت به زن نامحرم تا کجاست؟
ج: نظر زن به بدن مرد اجنبی جایز نیست، ولی بر مرد لازم نیست خود را بپوشاند.
س: اگر از زنی همسرش عکس بگیرد به صورتی که رعایت حجاب نشده باشد، آیا با توجه به اینکه برای چاپ و ظهور باید به عکاسی برده شود و نامحرم آن را رؤیت می کند اشکالی مترتب می شود؟
ج: اگر ظاهرکننده زن را نمی شناسد و مفسده ندارد اشکال ندارد.
س: ۱ـ آیا حجابی که امروزه رایج شده است (خانم ها خودشان را با روپوش و مقنعه یا روسری پوشیده اند) کافی است؟ و با این حالت اگر رانندگی کنند جایز است؟
۲ـ اگر برای زیبایی چهره، بینی خود و یا عضو دیگر بدن را عمل جراحی کنند از جهت لمس نامحرم و آزار رسیدن به بدن چه حکمی دارد؟
ج: ۱ـ اگر مقدار لازم پوشیده شود لباس مذکور اشکال ندارد به شرط آنکه جلب توجه نامحرم نکند و بهتر است چادر بپوشد.
ج: ۲ـ اگر نامحرم جراحی می کند جایز نیست.
س: استفاده از جوراب های ضخیم با دامن و چادر در بیرون منزل چگونه است؟ و همین طور لباس های رنگارنگ یا رنگ های شاد با چادر در بیرون منزل؟
ج: مانع ندارد، مگر آنکه به نحوی باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.
س: خواهری علاقه مند به حجاب است، ولی پدر و مادرش (که در ظاهر مسلمان هستند ولی در عمل مخالف) با حجاب دختر مخالفت می کنند، و در صورت (پوشش) به او انواع تهمت ها و برچسب ها می زنند. حکم خداوند در این مورد چیست؟
ج: در رعایت حجابِ واجب رضایت پدر و مادر معتبر نیست، و اگر او را امر می کنند که حجاب نداشته باشد، دستور آنها را مخالفت کند و حجاب را مراعات نماید.
س: با توجه به اینکه وجه و کفّین مستثنا است اگر احتمال بدهدکه اجنبی به او تعمدا نگاه می کند آیا پوشانیدن وجه و کفّین هم لازم می شود؟
ج: لازم نمی شود، مگر در صورت فساد.
س: استثنای دست و قرص صورت از حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینت هایی مانند انگشتر جایز است اظهار شود؟ و اگر صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟
ج: اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود، و بر مرد اجنبی نیز نگاه کردن جایز نیست و همچنین در کفّین اگر دارای زینت ولو مثل انگشتر باشد.
س: جلساتی که با حضور برادران و خواهران صورت می گیرد،آیا باید حائلی به صورت پرده و امثال آن در بین آنان باشد یا نه؟
ج: لازم نیست.
س: آیا حلقه ازدواج جزء زینت آلات به حساب می آید یا نه؟
ج: اظهار آن جایز نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید