احکام خواستگاری

احکام خواستگاري

مرد تا چه اندازه میتواند به بدن زن ، هنگام خواستگاری نگاه کند؟
ایات عطام امام خامنه ای وفاضل:می تواند به بدن دختر نگاه کند ،هر چند احتیا ط مستحب ان است که تنها به دست و صورت وپاها ،مو ومقداری از بدن (مانند گردن وبالای سینه) اکتفا کند
 
بهجت، تبریزی،سیستانی ومکارم:تنها می تواند به دستو صورت ، پاها، مو ومقداریاز بدن (مانند گردن بالای سینه) دختر نگاه کند.
صافی:بنابر احتیاط واجب تنها به صورت ودستها تا مچ اکتفا کند.
نوری : می تواند به صورت ودستها ،پاها ،مو و مقداری از بدن(مانند گردن وبالای سینه) دختر نگاه کند واگر نتواند از خصوصیات سایر بدن ،از روی لباس اگاهی یابد،نگاه به تمام بدن جایز است .
مرد تا چه اندازه میتواند به بدن زن ، هنگام خواستگاری نگاه کند؟
ایات عطام امام خامنه ای وفاضل:می تواند به بدن دختر نگاه کند ،هر چند احتیا ط مستحب ان است که تنها به دست و صورت وپاها ،مو ومقداری از بدن (مانند گردن وبالای سینه) اکتفا کند
بهجت، تبریزی،سیستانی ومکارم:تنها می تواند به دستو صورت ، پاها، مو ومقداریاز بدن (مانند گردن بالای سینه) دختر نگاه کند.
صافی:بنابر احتیاط واجب تنها به صورت ودستها تا مچ اکتفا کند.
نوری : می تواند به صورت ودستها ،پاها ،مو و مقداری از بدن(مانند گردن وبالای سینه) دختر نگاه کند واگر نتواند از خصوصیات سایر بدن ،از روی لباس اگاهی یابد،نگاه به تمام بدن جایز است .
 
درچه صورت می توان چهره، گردن وموهای دختری که قصد ازدواج با اورا داریم،نگاه کنیم؟
همه مراجع:نگاه به دختر مورد نظر، با شرائط ذیل جایز است:
۱-به قصد لذت و ریبه نباشد (هرچند بداند با نگاه ،لذت قهری پیدا شود).
۲-برای اگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او اگاه است نگاه به اوجایز نیست).
۳-مانعی از ازدواج در میان نباشد (مثلا دختر شوهر نداشته باشد).
۴-احتمال بدهد دختر او را رد نمیکند.
حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟
امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست
بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست
تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید:
اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد
 یا دختر وپسر عاقل بالغ ،می توانند بدون اطلاع خانواده برای ازدواج با هم صحبت کنند وسپس خانواده را مطلع سازند؟
همه مراجع : خواستگاری وگفت وگوی پیش از عقد ،اگر مفسده نداشته باشد وبدون قصد لذت وترس افتادن در گناه باشد ،اشکال ندارد.
 ایا خواستگاری دختر از پسر از نظر شرعی وعرفی اشکال دارد؟
همه مراجع : خواستگاری دختر از پسر اشکال ندارد؛مگر انکه این امر خلاف عرف وبه گونه ای باشد که باعث بی احترامی دختر شود
شخصی قصد ازدواج دارد ایا می تواند بدون قصد لذت به چهره وموی خانمها( درخیابانها)نگاه کندتا یکی را بپسندد وبعد از او خواستگاری کند ؟
همه مراجع :این نوع نگاه ها جایز نیست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید