اول از موارد تیمم: نداشتن آب

اول  از موارد تیمم: نداشتن آب

مسأله ۶۳۷ ـ اگر انسان در آبادى باشد ، باید براى تهیه آب وضو و غسل ، به قدرى جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود ، و همچنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد ، مانند چادر نشینان . و اگر انسان در بیابان در حال سفر باشد باید در راه و در جاهاى نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند ، و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهت دیگرى مانند زیادى درختان راه آن دشوار است ، در منطقه‏اى گرداگر خود به اندازه پرتاب یک تیر که در قدیم باکمان پرتاب مى‏کردند (۳) در جستجوى آب برود ، و در زمین هموار در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید .
مسأله ۶۳۸ ـ اگر بعضى از اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد ، در طرفى که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر ، و در طرفى که هموار نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند .
مسأله ۶۳۹ ـ در هر طرفى که یقین دارد آب نیست ، در آن طرف جستجو لازم نیست .
مسأله ۶۴۰ ـ کسى که وقت نماز او تنگ نیست و براى تهیه آب وقت دارد ، اگر یقین یا اطمینان دارد در محلّى دورتر از مقدارى که باید جستجو کند آب هست ، باید براى تهیه آب به آنجا برود ، مگر آنقدر دور باشد که عرفاً شخص را فاقد آب بشمارند ، و اگر گمان دارد آب در آنجا هست ، رفتن به آن محل لازم نیست .
مسأله ۶۴۱ ـ لازم نیست خود انسان در جستجوى آب برود ، بلکه مى‏تواند به گفته کسى که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد اکتفا کند .
مسأله ۶۴۲ ـ اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود ، یا در منزل یا در قافله آب هست ، باید بقدرى جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند ، یا از پیدا کردن آن ناامید شود ، مگر آنکه قبلاً در موردى آب وجود نداشته و احتمال برود که بعداً پیدا شده باشد که در این صورت جستجو لازم نیست .
مسأله ۶۴۳ ـ اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همانجا بماند ، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى‏کند ، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوى آب برود .
مسأله ۶۴۴ ـ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در همانجا بماند ، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا مى‏شود ، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوى آب برود . مسأله ۶۴۵ ـ اگر وقت نماز تنگ باشد ، یا از دزد و درنده بترسد ، یا جستجوى آب بقدرى سخت باشد که معمولاً امثال او تحمل نمى کنند ، جستجو لازم نیست .
مسأله ۶۴۶ ـ اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود ، در صورتى که اگر مى‏رفت آب پیدا مى‏کرد معصیت کرده ، ولى نمازش با تیمم صحیح است .
مسأله ۶۴۷ ـ کسى که یقین دارد آب پیدا نمى کند ، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو مى‏کرد آب پیدا مى‏شد ، ـ بنابر احتیاط ـ لازم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند .
مسأله ۶۴۸ ـ اگر بعد از جستجو ، آب پیدا نکند و مأیوس از پیدا شدن آن شود و با تیمم نماز بخواند ، و بعد از نماز بفهمد در جائى که جستجو کرده آب بوده ، نماز او صحیح است .
مسأله ۶۴۹ ـ کسى که یقین دارد وقت نماز تنگ است ، اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که براى جستجو وقت داشته ، احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند . مسأله ۶۵۰ ـ اگر وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوى خود را باطل کند تهیه آب براى او ممکن نیست یا نمى تواند وضو بگیرد ، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد ـ بنابر احتیاط واجب ـ نباید آن را باطل نماید ، چه قبل از وقت باشد و چه بعد از دخول وقت ، ولى مى‏تواند با عیال خود نزدیکى کند اگر چه بداند که از غسل متمکّن نخواهد شد .
مسأله ۶۵۱ ـ کسى که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و مى‏داند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمى کند ، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ، ریختن آن حرام است ، و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد .
مسأله ۶۵۲ ـ کسى که مى‏داند آب پیدا نمى کند اگر وضوى خود را باطل کند ، یا آبى که دارد بریزد ، اگر چه خلاف کرده ولى نمازش با تیمم صحیح است ، ولکن ـ احتیاط مستحب ـ آن است که قضاى آن نماز را نیز بخواند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید