عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط نا سالم میان دختر و پسر

عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط نا سالم ميان دختر و پسر

ابتدا بایستی مراد و منظور از واژه رابطه فهمیده شود و سـپس معیـار و مـلاک مـا از اینکـه بـه مجموعهای از روابط سالم و به مجموعهای دیگر ناسالم میگوییم چیست؟ رابطه واژهای عربی است که در معنای تماس و وصل ش دن به کار میرود و در گفتار روزمره بـه مجموعهای از رفتارهایی اطلاق میشود که در تماس با یکدیگر ابراز میکنیم. رابطه و برقراری آن با دیگران فی نفسه محکوم به فساد و تباهی نیست و این، هدف و مقصـود نهایی و غایی طرفین است که صفت سالم یا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت. این نکته را هم باید متذکر شد که در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آمـوزه هـای ملـی، تعاریف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه میشود. در این نوشتار سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسـالم میـان دختـر و پسـر مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل را میتوان در چهار بخش طبقهبندی کرد: -۱ عوامل درونی و روانی: این عوامل به شرط وجود سایر عوامل، مـی توانـد موجبـات برقـراری روابط ناسالم را فراهم نماید. تفاوت در حالات روحـی و روانـی و اخلاقـی دختـران و پسـران و علایق و خواسته های آنان میتواند باعث بروز روابط ناسالم میان ایـن دو شـود . تفـاوت درونـی دیگری که میتوان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است که فـی نفسـه نیـروی محـرک مثبتی است به این جهت که باعث جذب دو جنس میشود و دلیلی اسـت بـرای رابطـه مثبـت و زندگی مشترک؛ اما همین نیروی مثبت اگر در جهت نیل به هوسرانی قرار گیرد، تبدیل به بلایی خانمانسوز میگردد که نمونه آن در همه جوامع یافت میشود. -۲ عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی را به دلیل اهمیت خانواده به عنوان یک اجتماع کوچـک و مهمترین اجتماع در رشد و تربیت افراد به دو بخش تقسیم می کنیم: الف) عوامل خانوادگی ب) سایر عوامل اجتماعی ۱ الف) عوامل خانوادگی: خانواده به عنوان اولین کانون رشد و تعالی جوانان در سـعادت و شـقاوت دختران و پسران نقش کلیدی دارد. اگر خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد، در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود. عواملی نظیر بیسـوادی، نداشـتن آگـاهی کـافی از روشـهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با یکدیگر می تواند دلیلی برای بـروز روابـط ناسـالم میان دختران و پسران باشد . ب) سایر عوامل اجتماعی: علاوه بر عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر روابط دختر و پسر، سایر عوام ل اجتماعی نیز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثیر می گذارد . بافـت جامعـه از لحـاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قومیتهـای مختلـف و همچنـین روابـط مـردم در طبقـات مختلف جامعه، باعث ایجاد تفاوتها و چالشهای میان افراد شده و زمینه ایجاد یک روابـط ناسـالم را . بوجود می آورد -۳ عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی را اگر به صورت یک طیف در نظـر بگیـریم، دو سـر ایـن طیف از یک سو فقر و در سوی دیگر ثروت می باشد . هر دوی این اوضاع در تجربیات گونـاگون نشان داده که در بیشتر مواقع، دارای عدم روابط سالم است . البته استثنائاتی هم وجـود دارد، امـا آنچه مسلّم است، این است که در همه جوامع، از جمله عوامل مهمی که باعـث تـرویج فسـاد و فحشا می شود، فقر است. و همچنین گروهی از افراد که دارای ثروت و توانایی مـالی زیادنـد، در صورت وجود سایر عوامل، دارای روابط ناسالمی خواهند بود . ۲ -۴ عوامل فرهنگی: با دقت در فرهنگ حاکم بر جوامع مختلف در می یابیم که تفاوتهای زیادی میان این فرهنگ ها وجود دارد و هر کدام از آنها تعریفی از رابطه سالم و ناسالم ارائـه داده انـد، اما آیا تعریف سالم بودن یک رابطه دلیل بر عدم وجود رابطه ناسالم است؟ مـثلا در جـواعی کـه حتی داشتن روابط جنسی میان دختران و پسران به شرط وجود رضایت دختر، یک امـر عـادی و غیر جرم محسوب می شود، آیا به صرف جرم نبودن این روابط، مـی تـوان بـر سـالم بـودن آن صحه گذاشت؟ از سوی دیگر جوامعی که این روابط در آنها جرم محسوب مـی شـود و قطعـا از نظر فرهنگی، عملی ناشایست است، راه های ج ایگزینی را برای ایجاد رابطه صحیح و سالم میان دختران و پسران بوجود می آورد؟ در مجموع می توان گفت برای اینکـه بتـوان از ایجـاد روابـط ناسالم جلوگیری کرد، باید عوامل فرهنگی تاثیرگذار را تشخیص داده و البته بایـد نـوع و تفـاوت فرهنگ ها را در این راه مد نظر قرار داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید