مسائل نوظهور !!!

مسائل نوظهور !!!

اگر روزى بشر موفق شود بمسافرت به بعضى از سیارات و کرات ، در آنروزگار مسائل شرعیه بسیارى پیش خواهد آمد که فقهاء آینده (اعلى الله کلمتهم ) بکشف معضلات آنها مى پردازند، مانعى نیست اشاره اى اجمالى به بعضى از آنها بشود.

مساءله ۱ – در آن سیارات طهارت از حدث و خبث با آب آن جا و یا خاکش اگر کلمه (آب ) بر آبش و کلمه (خاک ) بر خاکش صادق باشد صحیح است ، و همچنین طهارت خاکش و سنگش و سایر چیزهایش ، و سجده کردن بر زمینش و بر آنچه از زمین آن سیاره مى روید.

مساءله ۲ – در کرات بالا وزنها اختلاف بسیار زیادى دارند چون وزن هر چیزى در هر کره مطابق جاذبه آنجاست هر قدر جاذبه قوى باشد وزن اشیاء بیشتر و هر چه ضعیف تر باشد وزن اشیاء سبک تر است ، و مثلا در کرده ماه از آنجا که جاذبه اش کمتر از جاذبه زمین است اجسام با اینکه از نظر حجم در زمین و ماه یکى است وزن آنها مختلف است ، پس ‍ یک حوض کر که حجم آن در زمین برابر وزن مقدر آن است تقریبا (که حجم آن برابر است با سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم که تقریبا ۸۰ سانت در طول و عرض و عمق مى شود و وزن آن تقریبا یکصد و بیست و هشت من تبریز است ) در کره ماه یک دهم آن وزن را دارد، بنابر این اگر ما معیار در کر را وزن آب بدانیم حوض آنجا چند برابر حوض زمین مساحت خواهد داشت ، بناچار باید گفت معیار در کره ماه بمساحت است نه به وزن ، و اگر مقایسه بین وزن و حجم را در کره اى انجام دهیم که بر خلاف کره ماه جاذبه اش چند برابر جاذبه زمین باشد چه بسا یک ظرفیکه حجم آن دو وجب باشد و آنرا پر از آب کنیم وزن آنمقدار آب به یکصد و بیست و هشت من تبریز برسد بناچار در چنان کره اى ممکن است معیار را مساحت و حجم بگیریم نه وزن ، در نیتجه آبیکه وزن آن به مقدار وزن آب کر در زمین باشد با برخورد به نجاست منفعل شود، ممکن است معیار را وزن بگیریم اما نه با کیلوى زمنى و جاذبه آن بلکه با کیلوى زمین بر حسب جاذبه آن کره، که اگر چنین کنیم مساحتها با آن وزن تقریبا موافق مى شود. و نسبت چیزهائیکه تنها با وزن سنجیده مى شود مانند وزن نصاب در غلات چهارگانه زکات احتمال دارد که حکم آن تغییر نکند هر چند که مساحتها مختلف شود، مثلا بگوئیم گندم هر زمان که به نصاب مقدر خود رسید زکاتش واجب است چه اینکه این مقدار در کره زمین دو گونى گندم شود و چه در کره ماه ده گونى شود و در کره مشترى مثلا یکدهم حجم دو گونى وزن داشته باشد، و اگر روزگارى در کره زمین بیاید که جاذبه زمین کم شود حکم زکاه تغییر نکند، احتمال هم دارد معیار را کیلو و یا من زمینى بدانیم لکن با جاذبه آن کرات و یا با جاذبه زمین لکن بعد از آنکه جاذبه اش همان جاذبه قدیم بحساب آوریم (مثلا اگر یک کیلو در امروز جمعا بیست سانت مکعب حجم دارد و در آینده بخاطر ضعف جاذبه چنین حجمى پانصد گرم وزن پیدا کند آن وزن را دو برابر بحساب آوریم ).

مساءله ۳ – اگر در آن کرات چیزى یافت شود که زکات به آن تعلق مى گیرد نظیر غلات چهارگانه و حیوانات سه گانه و طلا و نقره و نیز مانند معادن و گنجینه ها و نظایر آن احکام شرع بر آنها جریان مى یابد، و اگر معادن و گنجینه ها و نظایر آن احکام شرع بر آنها جریان مى یابد، و اگر معادن و گنجینه هایى از غیر آنچه در زمین هست یافت شود خمس به آن تعلق مى گیرد، و اما اگر دانه هایى غیر گندم و جو و یا حیواناتى غیر گاو و گوسفند و شتر در آنجا پیدا شود زکات نخواهد داشت ، و اگر چیزهایى یافت شود که در زمین یا در همانجا زکات دارد اما نه بطریق عادى بلکه بطریق مصنوعى مثلا گاو، گوسفند و شتر مصنوعى در آنجا درست شود و یا گندم و جو و مویز و خرماى مصنوعى یا طلا و نقره مصنوعى ساخته شود اگر این عناوین بر آنها صادق باشد زکات دارد.

مساءله ۴ – اگر در کرات بالا انسانى یافت شود با آن معامله انسان زمینى مى شود، و اگر موجودات زنده اى بغیر شکل انسان و یا شکلهاى دیگرى یافت شود اما داراى عقل و ادارک باشند باز هم با آنها معامله انسان مى شود، حتى ازدواج با آنجا جایز است و همه تکالیف شرعیه و احکام الهیه بر آنها جارى است ، و اگر وجب آنها بر خلاف وجب هاى ما باشد معیارشان در بدست آوردن حجم کر با ما اختلاف داشتند احکامشان در باب وضو و دیات و قصاص و سایر ابواب مختلف مى شود.

مساءله ۵ – در آن کرات نیز واجب است نماز به سمت قبله خوانده شود، و قبله اهل آنجا کره زمین است ، همینکه رو به زمین نماز بخوانند رو به کعبه نیز خوانده اند، و از آنجا که حرکات آن کرات دورى است زمانى روبروى زمین و زمانى دیگر رو بطرف دیگر است نمازهایشان مختلف مى شود و چه بسا که نماز ظهر و عصرشان بمست مشرق خودشان و نماز مغرب و عشایشان بمست مغرب و یا بعکس باشد، و اما کیفیت دفن امواتشان که بکدام طرف بخوابانند ممکن است گفته شود معیار زمان دفن است اگر در آن زمان زمین در مشرق کره باشد امواتشان را بطرف مشرق دفن مى کنند، هر چند که بعد از چند ساعت قبله یعنى کره زمین در مغرب آنجا واقع شود. اما تکلیف روزه در کره ماه و سایر کرات مشکل است (چون در آنجا دوازده ماه قمرى زمین نیست ) و بعید نیست بگوئیم سالى یکماه واجب است ، و اگر ممکن باشد که آن ماه را با ماه رمضان زمین تطبیق دهند بنابر احتیاط واجب است چنین کنند، و اگر در آن کرات بخاطر حائل شدن زمین و یا کره اى دیگر خورشید بگیرد نماز آیات واجب مى شود، و آیا در بخسوف رفتن زمین هم نماز آیات بر اهل کرات دیگر واجب مى شود یا نه ؟ محل اشکال است ، و اما وجوب نماز آیات بخاطر غیر خسوف از قبل زلزله و سایر آیات ظاهر این استکه واجب است ، و نمازهاى یومیه در آن کرات بستگى بداشتن زوال ظهر و غروب خورشید در آنجا دارد، و روزه آنجا حتى الامکان باید از طلوع فجر تا غروب خورشید ادامه یابد.

مساءله ۶ – اگر در آنکرات اطفال یک ساله مثلا به حد بلوغ و حد مردان برسند اگر بلوغشان به احتلام و یا روییدن موى درشت بر عانه آنها باشد اشکالى ندارد در اینکه مکلف به احکام شرع مى شوند و همه آثار بلوغ بر آنها مترتب مى شود، و اما سقوط اعتبار گذشتن از پانزده سال از روز تولد مشکل است ، هر چند که اگر مى دانیم بحد رجال رسیده اند بعید نیست حکم به بلوغ بکنیم ، و اگر بعکس فرض بالا مردم آن کرات بحد بلوغ نرسند مگر بعد از گذشتن سى سال از عمر بطوریکه یقین داشته باشیم که قبل از سى سال طفل غیر بالغند ظاهر این است که حکم به دو طرف کمى مدت و زیادى آن مانند دو فرض بالا باشند، و همچنین اگر روزگارى بر همین زمین ما بیاید که بخاطر ضعف تابش خورشید و حرارت آن و سایر جهات طبیعى رشد بشر کند و یا به جهاتى طبیعى و یا صناعتى و یا غیر اینها رشد بشر سریع شود احکام بسیارى پیدا خواهد شد که امروز محل ابتلاء نیست و اگر زمانى فرا رسد که کره ماه قبل از کره زمین منهدم شود در این فرض نیز احکام و مسائل دیگر پیش مى آید و همچنین اگر حرکت وضعى زمین دگرگون شود و در نتیجه وضع شب و روز تغییر پیدا کند و یا حرکت انتقالیش طور دیگرى شود و در نتیجه فصول چهارگانه وضع دیگرى بخود بگیرد باز مسائل بسیارى از ابواب فقه پیش خواهد آمد، و اگر آنچه که بعضى ها گفته اند ممکن است در آینده اجسام مخابره شوند درست باشد باز بخاطر آن حادثه احکام دیگرى حادث خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید