نقش ائمه در آفرینش خلقت در اندیشه شیخیه

نقش ائمه در آفرينش خلقت در انديشه شيخيه

یکی دیگر از  عقایدشیخ احمد احسایی امامت و نقش ائمه در آفرینش است بر اساس اندیشه شیخ معصومین در خلقت نقش دارند وی میگوید خدایتعالی وقتی معصومین، (علیهم سلام الله اجمعین)  را خلق کرد، آنان را اذن داد تا  موجودات دیگر را بیآفرینند  بر اساس تئوری شیخ احمد :
ائمه باب الله به سوی خلق هستند و آنها بازوان آفرینشند خداوند برگزید ایشان را بعد از آنکه تنها آنها را آفرید همراه با آنها آفریده دیگری نبود ، عبادت میکردند خدای را و هزار دهر تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و تعظیم جلالت و عظمتش مینمودند ، سپس آفرید برایشان خلق را از اشعه انوارشان پس به این جهت أئمه علت فاعلی زیرا آنها جایگاه مشیت خداوندگاریند
و آنان علت مادی نیز هستند زیرا تمام آفریدگان از شعاع انوار آنها هستند و آن شعاع قائم به انوارآنها ست آنهم به نحو قیام صدوری  
و نیز آنانند علت صوری خلقتند زیرا هر فرد از جمیع خلائق از غیب و شهادت و جواهر و اعراض پس صورتش اگر طیب باشد از انوار هیاکل آنها است یا از نور هیاکل هیاکل آنها است و هکذا زیرا ائمه رحمت خدا و مظاهر رحمت خدایند و مظهر رحمت الهی هستند و بد کاران به شکل عکس انوار هیکلهای ائمه هستند و هکذا
و آنها علت غائی خلقتند زیرا خداوند سبحان جز این نیست که خلق را برای آنها آفرید و بازگشت خلائق به سوی آنها است و حساب خلق با آنها است (? )
چنین دیدگاه غلوآمیزی، زمینه پیدایش افکار دیگری (مثل ادعای الوهیت، تجلی ذات حق، و حلول حق تعالی در افراد و…) شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
? ـ  شرح زیارت جامعه کبیره  جلد ?ص ??

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید