احکام عقد و عروسی ۱

احكام عقد و عروسي 1

احکام اختصاصی عقد و عروسی
 
در این بخش احکامی که در یک خواستگاری مورد نیاز است به همان ترتیبی که غالباً این مراسم انجام می شود خواهد آمد. لذا در این بخش ابتدا احکام تحقیق کردن درباره زوج و خانواده آنان و سپس احکام خرید از بازار، دعوت کردن، آماده کردن مجلس عقد و عروسی و در انتها احکامی که در مجلس عقد و عروسی مردانه و زنانه مورد نیاز است به ترتیب خواهد آمد.
۲۲۸ . مسئله: کسیکه بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد، واجب است زن بگیرد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۴.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۳.
اراکی و بهجت:(۱).
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۹.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۲۳.
در نتیجه: اگر کسی بداند در صورتی که ازدواج نکند به گناهانی همچون نگاه حرام به نامحرم، عکس و یا فیلم او دچار می شود و یا خدای ناکرده مجبور می شود خود ارضایی کند و یا هرگونه روابط نامشروع با نامحرم پیدا کند، واجب است ازدواج کند. خصوصاً جوانان عزیز باید توجه داشته باشند همان خدایی که تا امروز روزی مادی و معنوی ما را رسانده است، اگر انسان فرمان او را برای جلب رضایتش انجام دهد، در آن صورت خداوند نعمتهای خود را بیش از پیش به بندگان خویش مبذول می فرماید، و به تحقیق موانع دیگر را از سر راه انسان بر می دارد.
با خداوند معامله کنید و با ازدواج، خود را از معصیت برهانید و رضایت خداوند باری تعالی را طلب نمایید،مطمئن باشید که خداوند شما را سعادتمند و خوشبخت خواهد کرد.
۲۲۹. مسئله: ازدواج مستحب است. حتی اگر انسان با ازدواج نکردن به گناه آلوده نشود.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، قبل از مسئله ۱ و مسئله ۱.
اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.
۲۳۰. مسئله: مستحب است در شوهردادن دختری که بالغه است، یعنی مکلف شده، عجله کنند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۱۴.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۹.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۶۸.
سیستانى: استفتاء.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۲۵.
مکارم:(۲).
۲۳۱. مسئله: مستحب است مخارج عقد و عروسی و مهریه را کم قرار دهند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۱۷.
 احکام تحقیقات.
 
تحقیق درباره هرکدام از زوجین، یا به صورت مستقیم صورت می گیرد یا غیر مستقیم. مراد از مستقیم آن است که هریک از زوجین مستقیماً از دیگری درباره او تحقیق کند و غیر مستقیم یعنی انسان از فرد دیگری غیر از زوج (مثلاً دوست، فامیل، همسایه، همکار) تحقیق نماید.
 
تحقیق غیر مستقیم.
۲۳۲. مسئله: تحقیق کردن درباره هریک از زوجین از هر کسی جایز است اگر چه مستلزم یافتن عیوبی از او و یا خانواده وی باشد.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
۲۳۳. مسئله: تحقیق درباره عیبهای هر یک از زوجین یا خانواده های آنان اگر دخیل در ازدواج باشد اشکال ندارد و حکم تجسسِ حرام را ندارد.
امام، اراکى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.
در نتیجه: انسان می تواند فقط معایبی را جستجو کند که به ازدواج و شناخت هر یک از طرفین مربوط می شود در غیر این صورت نمی توان در زندگی افراد به بهانه ازدواج تجسس کرد.
 
تحقیق مستقیم.
۲۳۴. مسئله: هر یک از زوجین می توانند مستقیماً از یکدیگر درباره هم تحقیق کنند مشروط به آنکه این تحقیق مستلزم حرام نباشد.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
در نتیجه: صحبت کردن آنها به قصد لذّت، یا خلوت کردن آنها در محیط بسته، و یا نگاه کردن به قصد لذّت و یا لمس کردن یکدیگر حرام است و باید از آن اجتناب کنند.
۲۳۵. مسئله: هر یک از زوجین می توانند بدن دیگری را با شرائط ذیل به منظور تحقیق ببینند:.
۱ . نگاه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
۲ . ازدواج متوقف بر این نگاه باشد.
۳ . مانعی از ازدواج این دو درمیان نباشد.
امام و فاضل: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶.
امام: تحریر الوسیله، (نکاح)، مسئله ۲۸ و استفتاء.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۸.
اراکى، بهجت، گلپایگانی و مکارم:(۳).
بنابر شرط اوّل.
۲۳۶. مسئله: جایز نیست هریک از آنان به قصد لذّت به دیگری نگاه کند. ولی اگر بداند بعد از دیدن قهراً لذّت خواهد آمد اشکال ندارد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۸.
۲۳۷. مسئله: بهتر است این دیدن از روی لباس نازک باشد.
امام :تحریر، (نکاح)، مسئله ۲۸.
بنابر شرط دوم.
۲۳۸. مسئله: باید این نگاه آخرین تحقیقی باشد که هر یک از زوجین انجام می دهند.
امام، فاضل و مکارم:عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۶.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸.
توضیح: باید هر یک از زوجین تمام تحقیقهای دیگر را انجام داده باشند و عقد فقط متوقف به این نگاه باشد که اگر مورد پسند واقع شد عقد صورت بگیرد.
۲۳۹. مسئله: اگر عقد متوقف بر این نگاه نباشد یا اینکه طوری بودن دیگری برای انسان فرقی نداشته باشد و یا اینکه جهلی در کار نباشد، نمی توان به بدن او نگاه کرد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶.
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۲۸.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸.
و بنابر شرط سوم.
۲۴۰. مسئله: نباید مانع دیگری در عقد باشد.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۶.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸.
در نتیجه: بطور مثال اگر پدرِ دختر به این ازدواج اجازه نمی دهد و یا مرد نمی تواند فعلاً با این خانم ازدواج کند و یا زن شوهر دارد (اگر چه تصمیم داشته باشد که بعداً طلاق بگیرد) و امثال این موارد هیچیک نمی توانند به بدن دیگری نگاه کنند.
۲۴۱. سؤال: نگاه کردن مرد به عکس زنی که قصد دارد با او ازدواج کند به قصد آگاهی از زیبایی او جایز است یا نه البته در صورتی که خانم حجاب کامل را رعایت نکرده باشد.
ب) در صورتی که چند عکس را ببیند برای انتخاب همسر از میان آنها چطور.
جواب: اگر به قصد لذّت نباشد اشکال ندارد.
امام، بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
اراکى، سیستانی و گلپایگانى:(۴).
 احکام استخاره
 
۲۴۲. مسئله: اگر کسی برای امری مثلاً ازدواج استخاره کرد. عمل کردن به نتیجه استخاره واجب نیست.
امام: استفتائات، ج‏۲، با استفاده از سؤالهای ۷۵ و ۷۶.
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
گلپایگانى:(۵).
۲۴۳. سؤال: می خواستم بدانم اصلاً استخاره با تسبیح یا قرآن یا استخاره ذات الرقاع از نظر اسلام در مسائل مهم زندگی مثل ازدواج و تصمیم گیریهای مهم صحیح است یا نه.
جواب: مشورت با خداوند متعال و استخاره از طرق مأثوره برای رفع تحیر اشکال ندارد.
امام: استفتائات، ج‏۲ ،سؤال ۷۳.
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
۲۴۴. سؤال: آیا استخاره درست است و وقتی یک عمل خیری پیش آمد و ما استخاره کردیم بد آمد استخاره ملاک عمل است و باید به آن اعتقاد داشت.
جواب: از اصول اعتقادیه نیست که اعتقاد به آن لازم باشد و در مورد تحیّر به قصد رجاء مانع ندارد.
امام: استفتائات، ج‏۲ سؤال ۷۴.
خامنه اى: استفتاء.
گلپایگانى:(۶).
۲۴۵. سؤال: من به خواستگاری دختری رفته ام، بعد از طی مراحل اولیه و پُرس وجوى، خودشان اذعان دارند و دیگران هم گفته اند که ما آدمهای خوبی هستیم ولی باز پدرش رفته استخاره کرده است و بد آمده، با اینکه ما می گوییم کار خیر استخاره ندارد ولی او می گوید: من به استخاره پشت نمی کنم. تقاضا می کنم بفرمایید که آیا این استخاره درست است یا نه.
جواب: استخاره الزام آور نیست.
امام: استفتائات، ج‏۲ سؤال ۷۵.
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
گلپایگانى:(۷) .
 احکام نامزدی
 
۲۴۶. مسئله: اگر مراد از نامزدی این باشد که زن و مردی قصد داشته باشند با یکدیگر ازدواج بکنند ولی هیچ گونه صیغه محرمیتی بین آنان منعقد نشده باشد، زن و مرد به یکدیگر نامحرم هستند و هیچگونه فرقی با دیگر نامحرمها ندارند.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
در نتیجه: نگاه کردن به قصد لذّت به یکدیگر، دست دادن و یا هر گونه تماس بدنى، خلوت کردن در محیط در بسته (با همان شرائطی که در بخش مراودات گفته شد)، عدم رعایت حجاب و پوشش کافی در مقابل یکدیگر، مراوده کردن و اختلاط به گونه ای که معمولاً زن و شوهرها با یکدیگر دارند و خلاصه هرگونه روابطی که بین دو نامحرم حرام باشد از مواردی است که هر یک از دختر و یا پسر باید از آن پرهیز کنند.
 صیغه موقت قبل از عقد دایم
 
۲۴۷. مسئله: خواندن صیغه موقت بین زوجین با اجازه ولىّ دختر اشکال ندارد.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۳۸۵ و منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۶۷ و ۶۸.
۲۴۸. سؤال: آیا دختر و پسر می توانند قبل از عقد دائم، بدون اجازه پدر دختر صیغه موقت بین خود بخوانند.
جواب: اگر دختر باکره باشد اجرای صیغه بدون اجازه پدر صحیح نیست. و در غیر این صورت اجازه پدر لازم نیست.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
مکارم:(۸).
۲۴۹. مسئله: در صورتی که صیغه عقد موقت خوانده شود، و بعد از اتمام وقت، عقد دایم خوانده نشود، مادر دختر همچنان تا آخر عمر محرم مرد می ماند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح فی المحرمات بالمصاهره) مسئله ۳.
امام: تحریر، (نکاح القول فی المصاهره).
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۰۶.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۳۹۴.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۳۹۴.
۲۵۰. مسئله: اگر زوجین بخواهند قبل از اتمام زمان عقد موقت، صیغه عقد دایم اجرا نمایند باید مرد زمان باقیمانده را به زن هبه کند.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
سیستانى: با استفاده از منهاج الصالحین، (نکاح فی الاعتداد وما بحکمه) مسئله ۱۹۳.
فاضل: جامع المسائل، ج‏۲، با استفاده از سؤال ۱۰۰۴.
۲۵۱. مسئله: چنانچه مرد وقت باقیمانده را هبه نکند (چه جهلاً و چه نسیاناً) و عقد دائم بخوانند، عقد دایم آنان باطل است و باید بعد از اتمام زمان صیغه دوباره اجرای عقد دایم بنمایند.
امام، اراکى، بهجت، خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
۲۵۲. سؤال: پنج سال پیش زمان ازدواج با همسرم قبل از خواندن صیغه عقد دایم به مدت دو ماه من با همسرم بواسطه صیغه موقت محرم شدیم اما یک ماه پس از گذشت خواندن صیغه موقت عقد دایم خواندیم و تاکنون هم با یکدیگر زندگی کرده ایم آیا عقد دایم ما درست بوده است‏جواب: در صورتی که باقیمانده زمان عقد موقت را به زن هبه کرده اید عقد درست بوده است در غیر این صورت باید دوباره اجرای صیغه عقد دایم بنمایید.
امام، اراکى، بهجت، خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
 احکام خرید.
 
۲۵۳. مسئله: خرید هرگونه طلا برای داماد به منظور استفاده وی جایز نیست اگر چه حلقه یا دگمه سردست یا ساعت و یا… باشد.
امام: استفتائات، ج‏۲، ص‏۸ و توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۶۸.
اراکى: توضیح المسائل، ص‏۵۵۰ (چ ۱۳۷۱).
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۶.
فاضل: جامع المسائل، ج‏۱ با استفاده از سؤالهای ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۲۵۸.
گلپایگانى: استفتاء.
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۷۶۲.
تبریزى:(۹).
۲۵۵. مسئله: طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و خرید آن برای داماد اشکالی ندارد.
امام: استفتائات، ج‏۱، (لباس نمازگزار)، سؤال ۵۸ و استفتاء.
اراکى، بهجت، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مکارم:(۱۰).
۲۵۶. مسئله: خریدن هر گونه لباس ابریشمی خالص برای داماد به منظور پوشیدن وی جایز نیست.
امام: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۶۸.
امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۶.
فاضل: جامع المسائل، ج‏۲، با استفاده از سؤال ۷۶۲.
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۷۶۲.
تبریزى:(۱۱).
در نتیجه: خرید هر گونه لباس اعم از پیراهن، لباس زیر، لباس راحتی در منزل، جوراب و… اگر از جنس ابریشم خالص باشد جایز نیست.
۲۵۷. مسئله: خرید با پولی که به آن خمس تعلق گرفته شده است تا زمانی که خمس آن پرداخت نشده باشد جایز نیست مگر آنکه از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه گرفته شده باشد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (فیما یجب فیه الخمس)، مسئله ۷۵.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۹۰ و ۱۷۹۵.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۱۸۲۱ و ۱۸۲۶.
خامنه اى: استفتاء.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۱۸۰۴.
تبریزی و سیستانى:(۱۲).
۲۵۸. مسئله: اگر کسی (به مسئله قبل توجه نداشت) با پولی که خمس به آن تعلق گرفته است چیزی را بخرد باید از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه بگیرد. که در این صورت اگر اجازه داد معامله صحیح است و اگر اجازه نداد یک پنجم معامله باطل است.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (فیما یجب فیه الخمس)، مسئله ۷۵.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۰.
فاضل: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۱۸۲۵ و ۱۸۲۷.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۹.
تبریزی و سیستانى:(۱۳).
۲۵۹. مسئله: خرید هر گونه لباس شهرت برای داماد یا عروس جایز نیست.
امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۶.
فاضل: جامع المسائل، ج‏۲، با استفاده از سؤال ۷۶۲.
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۷۶۲.
تبریزى:(۱۴).
۲۶۰. مسئله: خرید لباس مختص زنان برای داماد یا لباس مختص مردان برای عروس جایز نیست و باید از خرید آن اجتناب کرد.
امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
امام: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۶۸.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۶.
فاضل: جامع المسائل، ج‏۲، با استفاده از سؤال ۷۶۲.
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۷۶۲.
تبریزى:(۱۵).
۲۶۱. مسئله: خرید هر گونه لباس مهیج برای عروس به منظور استفاده کردن وی در میان نامحرمان حرام است.
امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
امام: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۶۸.
فاضل:جامع المسائل، ج‏۲، با استفاده از سؤال ۷۶۲.
تبریزى:(۱۶).
در نتیجه: اگر داماد می داند در مجلس عروسی نامحرمها به عروس نگاه خواهند کرد (مثلاً مجلس مختلط باشد) خرید لباس عروسی که مهیج باشد و مقداری از بدن را نپوشاند جایز نخواهد بود.
۲۶۲. مسئله: خرید ماشین ریش تراشی و خمیر ریش به منظور تراشیدن ریش برای داماد جایز نیست.
امام: استفتائات، ج‏۲، (مکاسب محرمه)، سؤال‏۸ و با استفاده از توضیح المسائل مسئله ۲۰۶۸.
اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۵ و استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۷۶.
فاضل: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۱۲۹.
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۷۶۲.
توجه: اگر ماشین ریش تراشی را به جهت استفاده حلال بخرد اشکالی ندارد.
۲۶۳. مسئله: خرید و فروش چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن اشکال ندارد.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۶۱ و تحریر، ج‏۲، مسئله ۱.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۷.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۶۱۸.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۶۹.
سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم:(۱۷).
در نتیجه: خرید هر چیز چرمی مانند کفش کمربند، بند ساعت، کیف… که از کشورهای غیر اسلامی آمده باطل است مگر آنکه انسان بداند آن کشور چرم خود را از کشورهای اسلامی تهیه می کند.
 احکام دعوت کردن.
 
۲۶۴. مسئله: دعوت کردن از کسانی که انسان علم دارد در صورتی که به آنجا بیاید گناه و منکرات را اشاعه می دهد جایز نیست. مگر آنکه مراقبت کنند در مجلس مرتکب گناهی نشود.
امام، اراکی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت، تبریزی و فاضل:(۱۸).
در نتیجه: دعوت کردن از خانمها و یا آقایانی که در مجالس عروسی به لهو و لعب می پردازند جایز نیست.
۲۶۵. مسئله: دعوت کردن از شعبده بازها به منظور شعبده بازی در مجالس حرام است و باید از آن اجتناب کرد.
امام و گلپایگانى: استفتاء.
اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و فاضل:(۱۹).
۲۶۷. مسئله: پول دادن به شعبده بازها برای شعبده بازی نیز حرام است.
امام، اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
خامنه ای و سیستانى:(۲۰).
توضیح: از آنجا که شعبده بازی به فتوای اکثر مراجع جایز نیست. دعوت کردن فردی یا افرادی برای انجام فعل حرام جایز نیست.
۲۶۸. مسئله: دعوت کردن از نوازندگان جهت اجرای موسیقی مطرب حرام است. چه در مجلس زنانه و چه مردانه.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
۲۶۹. مسئله: دعوت کردن از مداحان به جهت شعر خواندن و یا مداحی کردن اگر به نحو غنایی نباشد اشکال ندارد.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
۲۷۰. مسئله: دعوت کردن از اهل کتاب به اینگونه مجالس اشکالی ندارد مگر آنکه انسان علم داشته باشد که در صورت آمدن آنها منکرات را اشاعه می دهند و موازین شرعی را مراعات نمی کنند (که در این صورت دعوت از آنها جایز نیست).
امام، اراکى، بهجت و گلپایگانى: استفتاء.
۲۷۱. مسئله: رفتن به مجالسی که انسان علم دارد در آنجا لهو و لعب برپا می شود جایز نیست مگر برای نهی ازمنکر و جلوگیری از ارتکاب گناه.
امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، با استفاده از سؤال ۲۲۳۱ و جامع المسائل، ج‏۲، سؤال ۷۵۰.
در نتیجه: رفتن به برخی از مجالس عقد و عروسی که انسان می داند شرکت کنندگان یا بر پا کنندگان آن متشرع نیستند لهو و لعب می کنند و یا مجلسِ مختلط دارند به گونه ای که موازین شرعی در آن رعایت نمی شود، جایز نیست اگر چه مجلس عقد و عروسی بستگان نزدیک باشد.
۲۷۲. مسئله: رفتن به مجالسی که به جهت لهو و لعب بر پا شده است جایز نیست اگر چه انسان علم داشته باشد مرتکب حرام نخواهد شد.
امام، اراکى، بهجت، خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: با استفاده از مدارک مسئله قبل.
۲۷۳. مسئله: دعوت کردن از عکاس یا فیلمبردار مرد برای تهیه فیلم و عکس از عروس و داماد و یا نامحرمهای دیگر، در حالی که علم داریم آنها پوشش کافی را رعایت نخواهند کرد جایز نیست.
امام، اراکى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
تبریزی و فاضل:(۲۱).
۱. اراکى: کسی که بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد یا موجب خوف به حرام افتادن می باشد و یا نداشتن زن برای او ضرر بدنی دارد، واجب است زن بگیرد. توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۷.
بهجت: چنین شخصی اگر توان دارد واجب است ازدواج کند. استفتاء.
۲. مکارم: همینطور در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به همسر دارند. عروه، (نکاح)، مسئله ۱۴.
۳. اراکى: بطور کلی نگاه به بدن نامحرم جایز نیست. حتی اگر برای ازدواج باشد. استفتاء.
بهجت: بلکه چنین نگاهی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد مستحب نیز هست و اجازه زن هم در جواز آن لازم نیست.
توضیح المسائل، مسئله ۱۹۴۴.
گلپایگانى: بنابر احتیاط واجب فقط می تواند به وجه و کفین او نگاه کند آنهم به مقداری که زشتی و زیبایی او را تشخیص دهد. مجمع المسائل، ج‏۲، سؤال ۶۴۷ و عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶.
مکارم: فقط می توانند به وجه و کفین، موها، گردن، و مقدار کمی از اطراف آنها و یا به حجم بدن از روی لباس نگاه کنند. عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶.
۴. اراکى: حکم دیدن عکسهای دیگر را دارد. استفتاء.
توضیح: حکم دیدن عکسها در بخش نگاه آمده مراجعه نمایید.
سیستانى:الف) عکس زن چنانچه آشنا باشد حکم خودِ زن را دارد. ب) در صورتیکه زنها آشنا باشند بنابر احتیاط واجب جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانى:اگر به قصد تمتع نباشد اشکال ندارد. لکن دیدن عکسهای متعدد برای انتخاب اگر بدون حجاب کامل باشد اشکال دارد. استفتاء.
۵. گلپایگانى: استخاره کردن واجب نیست همانگونه که مخالفت کردن با استخاره جایز نیست. استفتاء.
۶. گلپایگانى: مخالفت کردن با استخاره جایز نیست. استفتاء.
۷. گلپایگانى: مخالفت کردن با استخاره جایز نیست. استفتاء.
۸. مکارم: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که از پدرش یا جدش اجازه بگیرد. توضیح المسائل، مسئله ۲۰۳۷.
۲۵۴. خامنه اى: سؤال: خرید حلقه طلا مخصوص ازدواج به قصد این که به عنوان یادگاری بماند و مرد فقط در روز عید چند ساعت از آن استفاده کند چه حکمی دارد.
جواب: جایز نیست. استفتاء.
۹. تبریزى: معامله در فرض مزبور صحیح است، اگر چه استفاده داماد از طلای زرد جایز نیست. استفتاء.
۱۰. اراکى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: در صورتی که طلای سفید فلزی غیر از طلای زرد باشد اشکال ندارد. استفتاء.
بهجت: چنانچه از جنس طلا یا از همان معدن نباشد و یا اهل خبره آن را طلا ندانند اشکال ندارد. استفتاء.
۱۱. تبریزى: معامله در فرض مزبور صحیح است، اگر چه استفاده داماد از لباس ابریشمی خالص جایز نیست. استفتاء.
۱۲. تبریزی و سیستانى: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، چنانچه فروشنده مسلمان دوازده امامی باشد، ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضای حاکم شرع نیست.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۹.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۹.
۱۳. تبریزی و سیستانى: احتیاجی به اجازه گرفتن از حاکم شرع ندارد و فقط به جنس خریداری شده خمس تعلق می گیرد.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۹.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۱۷۶۹.
۱۴. تبریزى: معامله صحیح است، اگر چه استفاده از لباس شهرت جایز نیست. استفتاء.
۱۵. تبریزى: معامله آن صحیح است ولی استفاده از لباس مختص مرد برای زن و لباس مختص زن برای مردان جایز نیست. با استفاده از استفتاء.
۱۶. تبریزى: معامله آن صحیح است لکن استفاده از لباس مهیج جایز نیست. با استفاده از استفتاء.
۱۷. سیستانی و فاضل: چرمی که از ممالک غیراسلامی می آوردند، یا از دست کافر گرفته می شود در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۶۹.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۱۲۲.
گلپایگانى: حتی اگر از دست کافر در بازار اسلامی نیز گرفته شود بنابراحتیاط واجب معامله باطل است. توضیح المسائل، مسئله ۲۰۶۹.
مکارم: خرید و فروش چرمی که از ممالک غیراسلامی و یا از دست کافر گرفته می شود بنابر احتیاط باطل است. توضیح المسائل، مسئله ۱۷۵۶.
۱۸. بهجت: مقدمه حرام است. استفتاء.
تبریزى،سؤال: دعوت کردن از کسانی که انسان علم دارد درصورتی که به مجلس بیایند گناه و منکرات را اشاعه می دهند جایز است.
جواب: بر هر مسلمانی واجب است از ترویج فساد جلوگیری کند. استفتاء.
فاضل: چنانچه بر دعوت از آنها صدق اعانت بر گناه کند جایز نیست.استفتاء.
۱۹. اراکى: شعبده بازی بنابر احتیاط واجب جایز نیست و باید از دعوت کردن آنها نیز خودداری کرد. توضیح المسائل، ص‏۶۰۱ و استفتاء.
بهجت: جمیع اقسام شعبده حرام است مگر آنکه خود عمل جایز و خارج از لهو باشد و غرض از آن غیر باطل و عقلایی و مشروع باشد. استفتاء.
تبریزى: بر هر مسلمانی واجب است از ترویج فساد جلوگیری نماید. استفتاء.
خامنه اى: شعبده از اقسام سحر می باشد و حرام است ولی تردستی یا سرعت خاص در حرکت که بیننده را به اشتباه می اندازد وجهی برای حرمت آن نیست. استفتاء.
سیستانى: شعبده عبارت است از: ارائه نمودن غیرواقع بصورت واقع بواسطه سرعت عمل که از عادت مردم خارج باشد. حال اگر بر شعبده عنوان محرمی مانند اضرار به مؤمن مترتب شود حرام است و دعوت کردن از چنین شخصی برای این کار نیز جایز نیست. والا حرام نیست و دعوت کردن نیز اشکالی ندارد. منهاج الصالحین، (مکاسب محرمه)، مسئله ۲۵.
فاضل: شعبده بازی و تردستى، حتی اگر انجام دهنده اعلام کند این امور حقیقت ندارد خالی از اشکال نیست و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند. جامع المسائل، ج‏۱، سؤال ۹۶۲.
۲۶۶. سؤال: نگاه کردن به شعبده بازی چه حکمی دارد.
الف) بصورت زنده و در حضور شعبده باز.
ب) در تلویزیون.
بهجت، تبریزی و خامنه اى: در هر دو صورت حرمتی ندارد. استفتاء.
فاضل:شعبده بازی خالی از اشکال نیست و مؤمنین باید از آنها اجتناب کنند. جامع المسائل، ج‏۱، با استفاده از سوال ۹۶۲.
۲۰. خامنه اى: پول دادن برای شعبده حرام است اما برای تردستی اشکال ندارد. استفتاء.
سیستانى: در صورتی که بر شعبده عنوان محرمی مترتب شود، پول دادن به او نیز حرام است والا حرام نیست. منهاج الصالحین، ج‏۱ ، (مکاسب محرمه)، با استفاده از مسئله ۲۵.
۲۱. ۲۷۴ . سؤال: آیا شرکت در مجالس لهو و لعب فقط برای صرف غذا جایز است.
فاضل: چنانچه بساط حرام برچیده شده باشد، شرکت برای صرف غذا مانعی ندارد. جامع المسائل، ج‏۲، سؤال ۷۵۱.
۲۷۵. سؤال: آیا می توانیم دعوت غیر مسلمین را پذیرفته و به منزلشان برویم (با توجه به اینکه هر رفتی یک برگشتی از سوی مقابل به اماکن مسلمین دارد) در صورت امکان رفتن، آیا مجاز به خوردن مواد غذایی غیر گوشتی (چای و شیرینى) در ظروف منزل آنان می باشیم یا خیرگلپایگانى: پذیرفتن دعوت آنها در صورت داشتن مصلحت مانع ندارد ولی از خوردن چیزهای معلوم النجاسه باید اجتناب شود. استفتاء.
۲۲. تبریزى: بر هر مسلمانی واجب است از ترویج فساد جلوگیری نماید. استفتاء.
فاضل: اعانت بر گناه گناه است. استفتاء.
۲۷۶. سؤال: اگر زنی بدون اجازه شوهرش در مجلس عروسی شرکت کند اما پدر دختر اجازه بدهد و ممکن است شرکت نکردن زن سبب دلتنگی دعوت کنندگان بشود اما شوهر مصلحت نمی داند که عیالش در عروسی شرکت نماید در این صورت رفتن زن در مجلس عروسی مخالف با دستور شرع مقدس هست یا نه.
گلپایگانى: بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است هرچند پدر زن به او اجازه داده باشد. مجمع المسائل، ج‏۲، سؤال ۵۳۸.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید