اموریکه براى روزه دار مکروه است

اموريكه براى روزه دار مكروه است

مساءله ۱ – چند چیز براى روزه دار کراهت دارد یکى معاشرت با زنان یعنى بوسیدن و لمس کردن و ملاعبه با آنان است که کراهت این عمل براى جوان شبق (که شهوتش بهیجان درآمده ) و براى کسیکه شهوتش تحریک مى شود کراهت شدیدتر خواهد بود البته درصورتى کراهت دارد که مقصودش از این عمل انزال منى نبوده باشد معین حرام خواهد بود بلکه سزاوارتر این است که کسى هم که عاده شهوتش تحریک نمى شود ولى احتمال شدن مى دهد اینکار را نکند.
یکى دیگر سرمه کشیدن به پودر و یا چیزیکه در آن مشک باشد و یا چیزیکه از راه چشم بحلق برسد و یا ترس رسیدن آنرا داشته باشد ویا بخاطر وجود صبر و امثال آن طعمه سرمه را در گلوى خود احساس کند.
یکى دیگر خون گرفتنى است که موجب ضعف شود با حجامت و امثال آن بلکه هر عملى که باعث ضعف و یا هیجان صفراء گردد مکروه است چه در روزه رمضان و چه در غیر آن هرچند که کراهتش در رمضان شدیدتر است بلکه در رمضان و حتى در مطلق روزه هاى معین در صورت علم باینکه این عمل باعث غشوه و بیهوشى او مى شود و ضرورتى هم آن عمل را ایجاب نکند حرام است .
یکى دیگر داخل شدن در حمام در صورتیکه بترسد که باعث ضعف وى مى شود.
یکى دیگر استعمال انفیه است و مخصوصا با علم باینکه انفیه بدماغ و یا جوف او مى رسد بلکه اگر بحلق برسد باعث بطلان روزه مى شود و روزه را باطل مى کند.
یکى دیگر از اموریکه براى روزه دار کراهت دارد بوئیدن گلها و گیاهان خوشبو و مخصوصا گل نرجس است بله استعمال عطر کراهت ندارد چون (در روایات آمده که عطر) تحفه صائم است لکن بهتر آنست که از میانه عطریات از خصوص مشک اجتناب کند بلکه استعمال آن براى روزه دار کراهت دارد همچنانکه بهتر ترک بوئیدن بوى هاى تند است بمقداریکه بحلق برسد.

مساءله ۲ – نشستن و ایستادن مرد در آب ضررى به روزه اش نمى رساند ولى براى زن کراهت دارد همچنانکه تر کردن جامه و انداختن آن بر بدن براى هر دو مکروه است و نیز جویدن غذا براى ریختن در دهان کودک و با دهان چیزى به مرغ دادن و همچنین چشیدن آبگوشت و غذاهاى دیگر بشرطیکه بحلق نرسد عیبى ندارد واگر بدون اختیار بحلق برسد و یا فراموش کند روزه است و به اختیار آنرا فرو ببرد نیز روزه را باطل نمى کند فرقى نیست بین اینکه آنرا براى غرضى صحیح و عقلائى در دهان بگذارد و یا بدون غرض ‍ صحیح گذارده باشد بله چشیدن بطور کلى کراهت دارد و اما امساک کردن با مسواک خشک عیبى ندارد بلکه مستحب است بله بعید نیست بگوئیم مسواک با چیز تر کراهت دارد همچنانکه کشیدن دندان و بلکه هر عملیکه خون ریزى داشته باشد مکروه است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید