تصورات اشتباه در مورد ازدواج

تصورات اشتباه در مورد ازدواج

در جـامـعه مـا بـرخـی عـوامـل اجـتـماعی و عقیدتی باعث گردیده دربـاره پـدیـده ازدواج تـصـوراتـی اشتـبـاه در اذهــان عـمومی شـکـل گیـرد کـه همـیـن امـر سبب میگردد افــراد با توجه به همین تصورات اقدام به ازدواج نمـوده و یــا از آن امتناع ورزیده و در این راستا دچار مشکلاتی گردند. اکنون به ۹ مورد از این اشتباهات بـهـمراه واقعـیـتهای آنها اشاره میکنیم:
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۱
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تصور غلط: ازدواج منافع بیشتری برای مردان دارد تا زنان.
حقیقت: پژوهشهای اخیر نشان داده اند که هم زنان و هم مردان از ازدواج بـه یک میزان منتفع میگردند. هم مردان و هم زنان هنگامی که ازدواج میکنند شادتر، خوش بخت تر، سلامت تر و غنی تر زندگی کرده و طول عمرشان نیز بیشتر می شود. الـبـتـه مـردان از لحاظ بهبود سلامتی منفعت بیشتر و زنان از لحاظ مالی بیشتر منفعت کسب میکنند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۲
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تصور غلط: صاحب فرزند شدن زوج متـاهـل آنهـا را بـه یـکدیـگر نزدیـکتـرکـرده، و مـیــزان خوشبختی زناشویی آن دو را افزایش میدهد.
حقیقت: بسیاری از بررسـی ها نـشانـگر آن اسـت کـه ورود نـخسـتـین کودک به زندگی زوجین سبب دورتر شدن مرد و زن از یکدیگر شده و اسـتـرس بیـشـتری بـر زنـدگیـشـان تحمیل می گردد. هر چند که زوجهای صاحب فرزند نرخ طـلاق کمتری نسبت به زوجهای فاقد فرزند دارا میباشند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۳
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتصور غلط: راه حلهای کامیـابـی دراز مـدت در ازدواج، خـوش اقـبالی و عشق رومانتیک میباشد.
حقیقت: بیش از شانس و عشق،عـلل مهمتری که سبب موفقیت در زندگی زناشویی میگردد تعهد و دوستی و همدلی میباشد. یـک زوج موفق اینگونـه از ازدواجشـان سـخن بمیان می آورند: دستیابی به زندگی مـطلوب مسـتـلزم فـداکاریها، از خود گذشتگیهای زیـاد و تـلاش بســیار بوده و تعهد به یکدیگر و نهاد خانواده مبنا و اساس آن می بـاشـد. خوشبخت ترین زوجها، دوستانی می بـاشـنـد کـه زنـدگیـشان را بـا یـکدیـگر بـه اشتراک گذاشته و ارزشها و منافع یکسان و همسویی دارند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۴
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتصور غلط: هر مقدار زن تحصیل کرده تر باشد، احتمال آنکه وی ازدواج کند کمتر است.
حقیقت: بررسی های اخیر نشان دهنده آن است کـه احــتمال آنکه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی ازدواج کنند از همردیفان فاقد تحصیلات دانشگاهی آنها بیشتر میباشد.
تصورات غلط دیگر…
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۵
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تصور غلط: زوجهایی که پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند، و بـیـشـتر از تفاهم داشتن میان خودشان مطلع می بـاشند، ازدواج رضایت بخـشتر و ماندگار تری نسبت به زوجهای دیگر دارند.
حقیقت: بسیاری از بررسی ها نشان می دهد کـه افـرادی کـه پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند (خارج از چارچوب ازدواج) از ازدواجشان رضایت کمتری داشته و احتمال آنکه عاقبت از یکدیگر جدا گردند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر است. یـک عـلت آن این می باشد که افرادی که با یکدیگر همخانه بوده اند نسبت به تـعهد سهل انگار تر بوده و آن را کمتر جدی می گیرند و احتمال اینکه در صـورت بـروز مشـکلات زیر همه چیز بزنند بیشتر است. علاوه برآن زندگی مشترک خارج از نهاد ازدواج، خوشبختی در ازدواج را دشوار تر و انگیزه کمتری را برای یافتن راه حل برای مناقشاتشان در آنها ایجاد میکند. اما یک استـثـنـای مـهـم وجود دارد: افـرادی کـه پـیـش از ازدواج با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و تصمیم دارند در آینده نزدیک بـا یـکدیـگر ازدواج کرده و بـرای همـیـشه در کنار هم بمانند شانس برابری با افرادی که قبلا با یکدیگر زندگی نکرده اند برای دستیابی به یک ازدواج موفق و سعادتمند دارند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۶
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تصور غلط: زن در صورت ازدواج در معرض خطر خشونت خانوادگی بیـشتـری نسبت به زمانی که مجرد باقی بماند قرار میگیرد.
حقیقت: بررسیها نشانگر آن میباشد که مجرد ماندن زن و از آن مهمتر زندگی کردن زن با یک مرد خارج از چهارچـوب ازدواج قـانـونی وی را در معرض خطر خشونتهای خانوادگی بیشتری قرار میدهد. شاید یک دلیل آن این موضوع میباشد که زنان متاهل ممکن است خشونت های خانوادگی را بطور قابل ملاحظه ای کمتر گزارش دهند. و یا آن کـه احتمال آن کـه زنـی حــاضر گردد با یک مرد خشن ازدواج کند بسیار اندک است. امـا در حـقـیـقت احتمال آنکه مرد متاهلی دست به خشونت بزند کمتر می باشد زیرا وی برای سلامتی همسر خود و تشکیل خانواده سرمایه گذاری بیشتری (نسبت به مردانی که صرفا با یک زن همخانه میباشند)کرده اند و در واقع آنها را وارد یک اجتماع یکپـارچه تر و دارای قوانین بیشتری کرده است. فـشارهـای اجتـماعی بـنـظر مـیرسد مردان را وادار میکند تا بیشتر مراقب رفتار خشونت آمیز خود باشند.ـ
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۷
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تصور غلط: افراد متـاهـل رضـایـت کـمتـری از روابـط جنـسی خـود داشـتـه و اصولا روابط جنسی کمتری نسبت به افراد مجرد دارند.
حقیقت: بنابر تحقیقات گسترده، افراد متاهل روابط جنسی بیشتـر و بـهتـری نسبت به همتایان مجرد خود دارند و نـتنها آنان روابط جنسی متعدد تری دارند بلکه لذت بیشتری نیز از آنها میبرند هم از لحاظ فیزیکی و هم احساسی.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۸
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتصور غلط: زندگی مشترک همانند ازدواج است اما بدون “یک تکه کاغذ”
حقیقت: همخانگی منافعی همچون سلامت جسمانی، دارایـی و سـلامـتـی روحـی و هیجانی که یک ازدواج برایشان به ارمغان می آورد را برای افراد فـراهـم نـمی آورد. و ایـن گونه افراد بیشتر به مجردها شباهت دارند تا افراد متاهل. بـخشـی از آن بـه ایـن عـلــت میباشد که همخانه ها کمتر از افراد متاهل به یکدیگر متعهد میباشند و گرایش بیشتری به خود مختاری شخصی داشته و گرایش کمتری نسبـت بـه سـلامـتـی عمومی شریک زندگی خود دارند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــشماره ۹
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتصور غلط: افراد متاهل امروزه به پاس پیشـرفتـهای زیـاد در زمیـنه علم و رفاه عمومی خوشبخت تر از افرادی هستند که در گذشته ازدواج میکرده اند.
حقیقت: سطح کلی خوشبختی در زندگی زناشویی نه تنـهـا افـزایـش نـیـافـتـه، بـلـکه کاهش نیز یافته است. یافته ها حاکی از آن است که ازدواجـهای امـروزی در مـقایسه با ازدواج هــای ۲۰ یا ۳۰ سال پیش بطور قابل ملاحظه ای دشوارتر و اسـترس زا تـر بـوده و مشاجرات و اختلافات زناشویی افزایش و تعامل میان زوجین کاهش یافته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید