دانستنی های حقوقی کاربردی(وظایف دفاتر اسناد رسمی)

دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط شهروندان و حاکمیت کشوراند و وابسته به قوه قضائیه بوده و از مهمترین وظایف دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی اسناد می باشد.

هدف این مرکز تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی کشور می باشد که در نتیجه از وقوع دعاوی مربوط به اسناد و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی جلوگیری می کند.

اهمیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

مهمترین اهمیتی که خدمات دفاتر اسناد رسمی در کشور دارد تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال و دارایی ها و رسمیت دادن به عقود و تعهدات و تضمین برخی درآمدهای دولت است.

با توجه به اینکه بخشی از امور حاکمیتی مانند ثبت نقل و انتقالات و تعهدات اشخاص توسط قوه قضاییه به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده این امر موجب اجرای دقیق تر و تخصصی تر قوانین ثبتی در کشور شده است . با بالا رفتن دقت در تنظیم اسناد،موجب کاهش مسئولیت قوه قضاییه و در نتیجه بهبود عملکرد این قوه و کاهش شکایات و دعاوی علیه حاکمیت در ارتباط با خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد و ثبت‌ نقل و انتقالات و بالا بردن اعتبار قراردادها در روابط حقوقی مردم شده است.

حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی

۱ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی

۲ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده

۳تصدیق صحت امضاء،قبول و حفظ اسناد امانتی

۴ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد

۵ثبت معاملات اموال منقول

۶ثبت معاملات اموال غیر منقول

۷ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تملیکی

۸ثبت اقرارنامه در قالب های متعدد

۹ثبت وکالت در قالب های متعدد

۱۰گواهی امضاء در قالب های متعدد بجز اسناد مالی و معاملاتی

۱۱تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین

۱۲دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند ۵۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

۱۳صدور گواهی عدم انجام معامله بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

۱۴ثبت رضایت نامه

۱۵ثبت تعهد نامه

۱۶ثبت اجاره نامه

۱۷ثبت معاملات مربوط به سرقفلی

۱۸ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه

۱۹ثبت اسناد ضمانت نامه

۲۰صدور اجرائیه

۲۱ثبت نکاح و طلاق

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند

۱احراز هویت معامله کنندگان

۲– احراز اهلیت معامله کنندگان

۳– احراز اصالت و اعتبار مستندات سند

۴– احراز انجام مقررات قانونی و نبودن منع قانونی برای تنظیم سند

۵– دریافت حق التحریر،حق الثبت و سایر حقوق دولتی

۶– تنظیم اوراق سند و تایید آن توسط معامله کنندگان

۷– ثبت سند در دفتر سردفتر و تصدیق مطابقت سند و ثبت دفتر توسط معامله کنندگان

۸– تایید صحت ثبت و هویت معامله کنندگان با امضای سردفتر ذیل ثبت دفتر و حاشیه سند

۹امضای دفتریار و مهر دفترخانه ذیل ثبت دفتر و در حاشیه سند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید