غسل ترتیبى

غسل ترتيبى

مسأله ۳۶۰ ـ در غسل ترتیبى باید به نیّت غسل ـ بنابر احتیاط لازم ـ اول تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید ، و بهتر آن است که اول طرف راست ، بعد طرف چپ بدن را بشوید ، و تحقق غسل ترتیبى به حرکت دادن هریک از اعضاء سه گانه در زیر آب به قصد غسل بى اشکال نیست ، و احتیاط در اکتفا نکردن به آن است . و اگر عمداً بدن را قبل از پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشوید ـ بنابر احتیاط ، ـ غسل او باطل است .

مسأله ۳۶۱ ـ در صورتى که بدن را قبل از سر بشوید ، لازم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید ، غسل او صحیح خواهد شد .

مسأله ۳۶۲ ـ اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنى سر و گردن و بدن را کاملاً غسل داده ، باید براى آنکه یقین کند ، هر قسمتى را که مىشوید مقدارى از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید .

مسأله ۳۶۳ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جائى از بدن را نشسته ، و نداند کجاى بدن است ، دوباره شستن سر لازم نیست ، و فقط هر جائى را از بدن که احتمال مىدهد نشسته باید بشوید .

مسأله ۳۶۴ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن رانشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافى است . و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف چپ رابشوید . و اگر از سر و گردن باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید بعد از شستن آن مقدار ، دوباره بدن را بشوید .

مسأله ۳۶۵ ـ اگر پیش از تمام شدن غسل ، در شستن مقدارى از طرف چپ یا طرف راست شک کند ، لازم است که آن مقدار را بشوید ، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شک کند ـ بنابر احتیاط لازم ـ باید بعد از شستن آن دوباره بدن را بشوید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید