موانع و محدودیت‌های اشتغال زنان در سطح جامعه

موانع و محدوديت‌هاي اشتغال زنان در سطح جامعه

در آستانه ورود به قرن آینده که جهان در کنار حرکت پویا و رشد یابنده ی علمی و فنی نیاز به عدالت را نیز بیشتر احساس می کند ضرورت همکاری و مشارکت آحاد افراد یک جامعه به خوبی موجه است.
نیمی از پیکره ی جامعه را زنان تشکیل می دهد در حالی که از نظر تعلیم و تربیت می توانند تمام پیکره ی اجتماع را بسازند و جهت دهند. با وجودی که نیمی از جامعه ی انسانی را در جهان زنان تشکیل می دهند اما جلوه ی حضور این نیمه، چندان پر رنگ به نظر نمی رسد چرا که تبعیض، عقاید قالبی و پیشداوری ها موجبات ارزیابی نازلی از توانایی های زنان را فراهم کرده است.
همچنین محدودیت های فرهنگی موجود سبب میشود که زنان به برخی مشاغل روی نیاورند بلکه در موقعیت های خاص، مدیران نیز از استخدام آنها خودداری می نمایند.
ایجاد فرصتهای اشتغال و پذیرش زنان در مشاغل کلیدی ریشه های عمیق در طرز تفکر و برداشت های جامعه از زن و توانایی ها، امکانات و استعدادهای او دارد..
سواد و اشتغال زنان در افزایش امید به زندگی و رفاه خانواده موثر است. یکی از مهمترین غفلت ها در مطالعات توسعه را غفلت از نقش زنان باید دانست. درواقعیت های اشتغال باید به نقش نامرئی زنان در کارهای خانگی نظر کرد چرا چند گانگی وظایف و تعدد نقش نامرئی زنان در کارهای خانگی نظر کرد چرا که چند گانگی وظایف و تعدد نقش زنان در جامعه هر نوع ارزش گذاری اقتصادی در مورد نقش و موقعیت زنان در فرایند رشد و توسعه را ناممکن می داند.
نقطه ی دیگر اینکه، مسئله ی مقایسه ی فرصت های موجود برای زنان و مردان و مقایسه ی میزان موفقیت ها بر اساس این فرصت هاست و نه بر مبنای تعداد مطلق خود زنان و مردان است لذا طبیعی به نظر میرسد که به واسطه فرصت های کمتر، زنان موفقیت کمتری نیز داشته باشند.
عوامل فرهنگی و اقتصادی دست به دست هم دادند و زنان جامعه را دچار چنان تنگناهایی قرار می دهند که امکان پیشرفت و ترقی را از زنان می گیرند. تقسیم کار برابر، هماهنگ و متوازن در وظایف میان زن و مرد در کانون خانواده نه تنها در امر پیشرفت زنان ضروری است بلکه امری مطلق در رسیدن به اهدافی چون بهبود وضعیت انسان ها، کیفیت زندگی و توسعه ی پایدار می باشد از این رو در فرایند توسعه و تحولات اجتماعی چنان چه خواسته باشیم حضور زنده و فعال زنان را بیش از پیش نظاره گر باشیم لازم است در احقاق حقوق آنها و ایجاد فرصت های برابر از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید