احکام نگاه کردن

احکام نگاه کردن

مسئله ۳۲۸ :
نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است ، و نگاه کردن به‌صورت و دست‌های آن‌ها اگر به‌قصد لذت باشد حرام است .
و امّا بدون قصد لذّت ، نگاه به آن‌ها بنابر اظهر جایز است.
مسئله ۳۲۹ :
بنابر احتیاط واجب نگاه کردن مرد به بدن و موی دختری که نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمید جایز نیست . اگر چه بدون قصد لذت هم باشد.
مسئله ۳۳۰ :
نگاه کردن زن به بدن مرد نامَحْرَم ، بنابر احتیاط واجب حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن پسری که بالغ نشده ، ولی خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است ، مثل سر، خالی از وجه نیست مگر اینکه این نگاه کردن کمک به معصیت باشد.
مسئله ۳۳۱ :
دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم مثل نگاه کردن حرام است ، و دست زدن مرد به‌صورت و دست‌های زن نامحرم و بالعکس نیز بنابر اظهر، جایز نیست .
مسئله ۳۳۲ :
نگاه کردن به زنان اهل ذمّه بلکه به زنان کافری که از هنگام تولد محکوم به کفر هستند به‌جاهایی از بدن آن‌ها که عادتاً پوشانیده نمی‌شود، بدون قصد لذّت و در صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد، جایز است . و بنابر اظهر نگاه کردن به زنان بادیه نشین و غیر آن‌ها که عادت به پوشانیدن ندارند، بدون قصد لذّت ، جایز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام ، پس معاشرت با آن‌ها در داد و ستد و سایر نیازها، جایز است .
مسئله ۳۳۳ :
شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذت جایز است .
مسئله ۳۳۴ :
زن باید بدن و موی خود را از مرد نامَحْرَم بپوشاند اگرچه کمک به حرام و قصد لذتی در بین نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ که خوب و بد را می‌فهمد نیز خود را بپوشاند. و همچنین احتیاط واجب آن است که مرد هم بدن خود را از زن نامَحْرَم بپوشاند اگرچه کمک بر حرام نباشد، و اگر کمک بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است ، همان طور که پوشاندن عورت از زن نامَحْرَم واجب است . و نیز احتیاط واجب آن است که مرد بدن خود را از دختر نامحرمی که نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند، اگرچه قصد لذّتی در بین نباشد.
مسئله ۳۳۵ :
نگاه کردن به عورت دیگر حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می‌فهمد حرام است ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر چه ظاهر و چه باطن را نگاه کنند.
مسئله ۳۳۶ :
نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر با قصد لذت و همچنین نگاه کردن زن به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است ، ولی بدون قصد لذت جایز است .
مسئله ۳۳۷ :
اگر مرد برای معالجه زن نامحرم و یا زن برای معالجه مرد نامحرم ناچار شود که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد. ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید نگاه کند.
مسئله ۳۳۸ :
اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند اشکال ندارد.
مسئله ۳۳۹ :
نگاه کردن و دست زدن به بدن پیر زن و بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی‌فهمد، بدون قصد لذت جایز است .
مسئله ۳۴۰ :
نگاه کردن مرد به‌صورت زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است به‌شرط آنکه بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند، و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند و با این شرایط، نگاه کردن فقط برای مرد جایز است ، اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه ، چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست .
و بنابر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است ، و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید