احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی

تعریف : احیای قلبی ریوی شامل سلسله اعمالی است که برای بازگرداندن عملکرد دوعضو حیاتی ,قلب وریه صورت می گیرد.

علل نیاز به احیا

عملکرد پمپاژقلب:

 ۱- ایست قلبی – توقف ناگهانی   
 ۲- ایست تنفسی – بعلت اختلال درمرکز تنفس یاراههای هوایی

 ۳- مرگ ناگهانی قلبی – ناشی ازبیماریهای قلبی
 
تظاهرات بالینی ایست قلبی ریوی :

عدم هوشیاری کامل وناگهانی           آپنه یاتنفس منقطع

عدم وجود ضربان قلب وفشارخون       گشادشدن مردمک ها  

رنگ پریدگی یاسیانور                       تغییرات ECGFI W,VJ به صورت

آستیسول یافیبلیراسیون

مراحل احیا :

۱) حمایت اولیه ازحیات

۲) حمایت پیشرفته ازحیات

۳) تداوم ازحیات

حمایت اولیه ازحیات :

a )کنترل وبرقراری راه هوایی         b )حمایت تنفسی

c) برقراری گردش خون

نکات قابل توجه :

آگاهی ازهوشیاری بیمار               کمک خواستن ازهمکاران

پوزیشن بیمار بصورت خوابیده به پشت روی سطح صاف ومحکم

برقراری راه هوایی باستفاده ازمانور سربه عقب وچانه به جلو درصورت عدم صدمه نخاعی ویامانور کشیدن فک به طرف جلو

A ) آغاز نمودن تنفس : دهان خود راروی دهان مصدوم گذاشته ودوتنفس موثر بدهید ودرعرض ۵/۱-۱ثانیه اجازه دهید بین دوتنفس یک بازدم باشد .( اگردهان مصدوم جراحت داشت ویاتوانایی بازکردن دهان مصدوم رانداشتید همچنین اگر تغییر شکل درفک وجوددارد ویاانسداد مجاری هوایی وجودداشته باشد تنفس دهان به بینی انجام می شود درهنگام تنفس دهان به دهان سوراخهای بینی بادست احیااگر بسته باشد.

B  اگرانسدادمجاری هوایی وجوددارد بااستفاده ازمانورهای زیرمی توا ن انسدادرابرطرف نمود :

a   : مانورهیملیخ فشارزیر دیلفراگم     b: حرکت قلابی انگشتان

c»: تراکوتومی

C: بررسی گردش خون بااستفاده از لمس شریان کاروتید وشروع ماساژ قلبی : ابتدازائده گزیفوئید رابوسیله دوانگشت نشانه ومیانی لمس کرده وکف دست راددوانگشت بالاتر اززائه گزیفوئید روی استرنوم  قرارمی دهیم وماساژ قلبی راشروع می کنیم به طوریکه قفسه سینه ۵-۵/۳ سانتیمتر جابجا شود وبعداز هرفشار اجازه دهید تا قفسه سینه به حالت اول برگردد.اگر عملیات احیا دونفره صورت می گیرد نسبت ماساژ    به تنفس ۵ به۱ و در صورت یک نفره بودن ۱۵ به ۲  می باشد. بعد از هر ۴ دوره ماساژ و تنفس ۱۰ ثانیه نبض کاروتید لمس می شود. اگر نبض وجود داشت عملیات خاتمه می یابد و در غیر این صورت ادامه می یابد.

حمایت پیشرفته از حیات:

– برقراری راه هوایی مصنوعی- مانیتورینگ بیمار

– دفیبریلاسیون، شوک یا پیس میکر- ایجاد یک خط وریدی
– اندازه گیری گازهای خون شریانی- دارو درمانی

داروهای مورد استفاده در CPR

– اپی نفرین یا آدرنالین: دو زاویه Img بصورت IV که هر ۵-۳ دقیقه قابل تکرار است. دوز پلکانی mg 5-2 هر  ۵-۳ دقیقه بعد از تزریق    cc 30-20 سرم از همان رگ انفوزین کرده و عضو بالاتر از سطح بدن قرار گیرد.

– سولفات آتروپین: mg 1-5/0  هر ۵ دقیقه تا سقف g2000

در برادی کاردی در آسیستول g1000 هر ۵-۳ دقیقه تا سقف g3000

– بیکرنبات سدیم: kg / Eg 1 و هر ۱۵- ۱۰ دقیقه نصف دو زاویه 

– لیدوکائین: دوز حمله ای kg / g 1000 هر ۵-۳ دقیقه تا سقف        kg / g 3000 دوز نگهدارنده mg /min 4-2 بصورت Iv

– برتیلیوم توسیلات: در فیبریلاسیون بطنی kg / mg 5 رقیق نشده و Iv و Iv بعد از دفیبریله کردن بیمار kg / mg 10

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید