صفحه اصلی دوره بازکردن همه
ازدواج
2 از 3

۲۴.بحث سیاسی در خانه سم است

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: بحث سیاسی در خانه سم است

به همین اندازه که این رهبری را مطیع باشد، علاقه‌مند باشد، دوست بدارد، قناعت کنید. بقیه مسائل واردش نشوید، چون این‌ها مظان تفاوت‌ها است، مظان آراء است.
بحث سیاسی در خانه سم است، علتش این است که انسان‌ها آزادند، افکار متفاوتی دارند، مربی‌های گوناگونی داشتند، تجربه‌های متفاوتی دارند. شما در خانه از نظر سیاسی، حداقلی بشوید، از نظر دینی حداکثری. حساس نشوید روی مسائل، مسائل را برایتان بزرگ نکنند. پای شخصیت‌ها که می‌آیند قضاوت بکنند، همین جور؛ یکی می‌پسندد این تندروی شما را، یک نمی‌پسندد، بعد بین شما و اهل بیتت دلگیری پیش می‌آید، این این‌جوری است، یا این این‌جوری نیست؟ یا هست یا نیست. بگو آقا ما در رهبری به عنوان امام جماعت نظاممان، اقتدا می‌کنیم، نسبت به این بقیه، اگر در همین راستا هستند، ما هم به همین حد اکتفا می‌کنیم. رهبری کسی را در یک مقامی، در یک منصبی نگه‌داشته، دستش نزده، خوب شما هم دستش نزن، عجله نکن، قبل از این که او عزلش کند، تو عزلش نکن. این‌ها موجب نه‌تنها دلخوری در جامعه را به وجود آورده، این موجب ابتذال فرهنگ می‌شود. رهبری آدم کارکشته‌ای است، در مبارزات فرهنگی، این‌ها، دقیق است، خیلی کار می‌کند. اما در خانه‌اش شما چکار می‌کنید؟ خیال می‌کنید در خانه می‌نشینند بحث با اهل بیتشان می‌کنند درباره مسائل؟ ابداً.
خانه محل گل بگو، گل بشنو است. چرا می‌گویند المرأه ریحانه ؟ فقط لیست بقهرمانه ؟ نه بابا، لیست بقهرمانه یک معنا است، ریحانه هم یک معنا است. لیست بقهرمانه یعنی خدمتکار نیست، اما می‌گوید ریحانه است. شما وقتی پهلوی گل می‌نشینید چکار می‌کنید؟ گل را بو می‌کنید. پیغمبر ما یک سیب بهش تعارف کردند. می‌دانید با این سیب چکار کرد؟ ما که همین‌جوری، طرفش هم بیاورد خیلی نگاهش نمی‌کنیم، اما پیغمبر سیب را گرفته، اسمش تفاح است، می‌گوید تحفه ربنا، تحفه پروردگار ما، می‌بوسدش بعد می‌گذارد روی دوتا چشمش.
خوب همین کار را با همسرش هم می‌کند ببینید با ریحانه چگونه می‌خواهید رفتار کنید. حالا همین ریحانه می‌تواند معلم قرآن بچه شما باشد، بچه‌ات را تربیت فرهنگی بکند، با علاقه

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن