صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 2

۱۴.چگونه فرزند حساسیتش نسبت به امر و نهی والدین از دست می‌رود

متن

بسم الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد حائری شیرازی

عنوان:  چگونه فرزند حساسیتش نسبت به امر و نهی والدین از دست می‌رود

چطور می‌شود بچه حساسیتش را نسبت به امر و نهی والدین از دست می‌دهد؟ این را سؤال کنید. نه اینکه سؤال کنید حالا که از دست داده چطوری درستش کنند؟

شما امر و نهی خودتان را زیاد کردید کوچک شدید. کوچک شده حساسیت را از دست داده. امام یک وقتی به مجلس گفت این قدر که لایحه‌های شما را شورای نگهبان رد می‌کند، برای شما وهن است نباید این کار را کنید که مرتباً شما تصویب کنید او رد کند. شما بدانید بدون امر و نهی می‌شد خیلی تذکرات به طفل بدهید، به زبان نیاورید. اگر با چشم می‌توانید حلش کنید، از زبان استفاده نکنید. اگر با یک نگاه می‌توانید مسئله را حل کنید، حرف نزنید. اگر به اینکه از شما با این هوش و توان توقع من بیشتر بود، با این متوانید حل کنید، که چرا این کار را کردی؟ چرا نمره‌ات کم شد؟ چرا نمره کم گرفتی؟ این نشد! روش گفتارتان را با او عوض کنید. به احترام معتادش کنید. به محبت معتادش کنید. وقتی معتاد شد دنبال اعتیادش می‌گردد. اما گاهی پدر و مادر به بی اعتنایی معتادش می‌کند. مثلاً یک روز با او حرف نمی‌زند، بچه پوست کلفت می‌کند. نه، پنچ دقیقه حرف نزن، طول نکشد. هروقت بچه را آقا به او بگویید احترام به او بکنید؛ این احترام و آقا جان، محترمانه: این جوری کنید بهتر است. عادت به احترام کرد خودش خودش را کنترل می‌کند. بسیاری از اوقات می‌توانید از بچه بپرسید این مسئله این جوری بود بهتر بود یا این طوری بود بهتر بود. شما و مادرش بنشینید بگویید: من و مادرت دو نوع صحبت می‌کنیم، کدام اش بهتر است؟ او جهات درست را می‌گیرد. وقتی شما برایش مطرح شدید، امر و نهی‌اش هم مطرح می‌شوید. یک مورد را هیچ چیزش نگویید تا اشتباه بکند، بگذارید؛ بعد به او بگویید: می‌خواستم به شما بگویم، دیدم وقتی به تو تذکر می‌دهم برایت سنگین است گفتم ناراحتش نکنم، بعد به شما گله می‌کند می‌گوید من ضرر کردم. می‌خواستید قبلاً به من بگویید من ضرر نکنم. پول به بچه‌تان بدهید و یاد بگیرد پول خرج کند. وقتی پول خرج می‌کند به مشورت شما نیازمند می‌شود. سعی کنید در خانه تولید داشته باشد. تولید کار که می‌کند کارش را از او بخرید. بچه قدر پول را می‌داند. این ریشۀ حساسیت از دست دادن امر و نهی برمیگردد به اینکه پدر و مادر در نظر بچه کوچک شدند. این نشانش بدهید که به پدر و مادر نیاز دارد. دخالت کم بکنید تا در نظرش کوچک نشوید.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن